Banking, Finance & CM

Turkey: Way Out of Capital Markets Legislation – Squeeze Out and Delisting of Public Companies in a Nutshell

Upon enactment of the new Capital Markets Law (CML), the Capital Markets Board (CMB) has issued new communiqués providing an insight into the implementation of the new capital market, including exit and delisting principles in 2014.

A change: Squeeze-out right

The squeeze-out right of a majority shareholder was initially introduced by the Turkish Commercial Code (TCC), enacted in 2012. But Article 29 of the CML explicitly omits the application of the TCC to public companies. The CMB issued the squeeze-out communiqué (Communiqué) on February 2014, effective as of 1 July 2014, regulating principles and procedures for exercising squeeze-out right.

Triggering event and process

Either as a result of a mandatory tender offer or through other means (eg, acting in concert, voluntary tender offer), the shareholding percentage exceeds 95%), the persons holding such shares have the right to squeeze-out the minority shareholders.

Under the Communiqué, to exercise the squeeze-out right, the majority shareholder should apply to the company within three months upon reaching the 95% voting right threshold. The squeeze-out right lapses if not exercised within three months upon reaching the 95% threshold.

Upon application, the board of directors (Board) of the public company should assess whether (i) the shareholding threshold is met and (ii) the purchase price has been calculated correctly. Upon such assessment, the Board should make a simultaenous application to the CMB and the Istanbul Stock Exchange (ISE). Upon approval of the CMB, the squeeze-out price must be paid to the company’s account. Within six business days upon approval of the CMB, the squeeze out must be registered in the relevant trade registry. A successful squeeze-out process results in the delisting of the public company from the ISE and deregistration from the CMB.

Calculation of the squeeze-out price

The calculation of the squeeze-out price is regulated in the Material Transactions Communiqué. The calculation method differs between listed and non-listed companies. For listed companies, the squeeze-out price must be equal to the arithmetic average of the weighted average trading prices of the company’s shares within the 30-day period before the public disclosure of reaching/exceeding the 95% threshold by the controlling shareholder. In practice, there have been discussions around the pricing methodology and its being unfair and causing information irregularity between the controlling shareholder and the minority. The CMB therefore announced made that the below amendments are being considered for the pricing methodology for squeeze-out and delisting:

“The squeeze out and delisting price will be the highest of:

the arithmetic average of the weighted average of the company’s shares within a 30-day period, a 180-day period and a one-year period before the public disclosure of reaching/exceeding the 95% threshold by the controlling shareholder; and

the company’s share valuation determined in an appraisal report to be prepared or in any valuation made on the shares of the company (through acquisition, or merger etc.) during the last year.”

The pricing methodology will likely change soon.

Public companies intending to get off the CMB’s radar and capital markets legislation have started to pursue voluntary tender offers followed by squeeze-out and delisting. Although the communiqué provides detailed provisions on squeeze-out rights, the CMB’s decisions on the calculation of the squeeze-out price will shed light on the process.

Türkiye: Sermaye Piyasası Mevzuatından Çıkış Yolu – Halka Açık Şirketlerde Ortaklıktan ve Borsa Kotundan Çıkarma Konularına Kısa Bakış

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) kabulü ile, Sermaye Piyasası Kurulu 2014 yılına ait borsa kotundan ve ortaklıktan çıkarma ilkelerini de içeren yeni sermaye piyasası uygulamasının iç yüzünün anlaşılmasını sağlayan yeni tebliğler çıkarmıştır.

Bir Değişim; Ortaklıktan Çıkarma Hakkı

Hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı, ilk olarak 2012’de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ortaya konulmuştur. Ancak SPK madde 29, TTK’nın halka açık şirketlere ilişkin uygulamasını açık bir şekilde yerine getirmemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu Şubat 2014’te, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak ve ortaklıktan çıkarma hakkının uygulanmasına ilişkin ilke ve prosedürleri düzenleyen ortaklıktan çıkarmaya tebliğini (Tebliğ) yayınlamıştır.

Tetikleyici Olay ve Süreç

Gerek zorunlu çağrı neticesinde gerekse başka vasıtalar aracılığı ile (örn, birlikte hareket etmek, isteğe bağlı çağrı yoluyla) ortaklık yüzdesi %95’in üzerinde olan kişinin, azınlık pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı bulunmaktadır.

Tebliğ’e göre, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesi için hakim ortağın, ortaklıktaki toplam oy haklarının %95’ine sahip hale gelmesini takiben 3 ay içerisinde, bu hakkını kullanmak için şirkete başvurması gerekmektedir. Toplam oy haklarının %95’ine sahip hale gelinmesinden itibaren 3 ay içerisinde kullanılmadığı taktirde ortaklıktan çıkarma hakkı zamanaşımına uğrar.

Başvuru üzerine halka açık şirketin yönetim kurulu; (i) pay sahipliğinin sağlanıp sağlanmadığını, (ii) satın alma bedelinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını, belirlemelidir. İlgili değerlendirmenin üzerine yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) eşzamanlı başvurular yapmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı üzerine, ortaklıktan çıkarma bedeli şirketin hesabına yatırılmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı üzerine 6 iş günü içerisinde, ortaklıktan çıkarma ilgili ticaret siciline tescil edilmelidir. Başarılı bir ortaklıktan çıkarma işlemi, halk açık şirketin İMKB kotundan çıkarılması ve Sermaye Piyasası Kurulu sicilinden silinmesi ile sonuçlanır.

Ortaklıktan çıkarma bedelinin hesaplanması

Ortaklıktan çıkarma bedelinin hesaplanması Özel Durumlar Tebliği ile düzenlenmiştir. Hesaplanma yöntemi kote edilmiş ve edilmemiş şirketler arasında farklılık gösterir. Kote edilmiş şirketler için ortaklıktan çıkarma bedelinin, hakim ortağın %95’lik sınıra ulaştığının ya da bu sınırı aştığının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde oluşan şirket hisselerinin ticari bedelinin ağırlıklı ortalamasının, aritmetik ortalamasına eşit olması gerekmektedir. Uygulamada fiyat belirleme yönteminin adil olmadığı ve hakim ortak ile azınlıklar arasında bilgi düzensizliğine neden olduğuna dair tartışmalar mevcut. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu, ortaklıktan ve borsa kotundan çıkarmanın fiyatının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin dikkate alınacak aşağıdaki hususlara dair bir duyuru yapmıştır. Bu hususlar;

“Ortaklıktan ve borsa kotundan çıkarma bedelleri;

Hakim ortağın %95’lik sınıra ulaştığı/sınırı aştığı durumunun kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık, 180 günlük ve 30 günlük dönemlerde şirketin hisselerinin ağırlıklı ortalamasının aritmetik ortalaması ve,

Hazırlanan bir değerlendirme raporu ile belirlenen şirketin son bir yıl içerisindeki pay bedelleri ya da şirket hisselerine yönelik yapılan (devralma, birleşme vb. yolları ile) herhangi bir değer tespitinin,

En yüksek bedeli olacaktır.”

Fiyat belirleme yöntemi, muhtemelen yakın zamanda değişecektir.

Sermaye Piyasası Kurlu radarından ve sermaye piyasası mevzuatından çıkmayı amaçlayan halka açık şirketler, ortaklıktan ve borsa kotundan çıkarmayı takiben gönüllü ihale yolunu izlemeye başlayacaktırlar. Tebliğin ortaklıktan çıkarma hakkına ilişkin detaylı hükümlerine rağmen, ortaklıktan çıkarma bedelinin hesaplanmasına ilişkin sürece Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararları ışık tutacaktır.