Banking, Finance & CM

Turkey: Way Out of Capital Markets Legislation – Squeeze Out and Delisting of Public Companies in a Nutshell

Upon enactment of the new Capital Markets Law (CML), the Capital Markets Board (CMB) has issued new communiqués providing an insight into the implementation of the new capital market, including exit and delisting principles in 2014.

A change: Squeeze-out right

The squeeze-out right of a major­i­ty share­hold­er was ini­tial­ly intro­duced by the Turk­ish Com­mer­cial Code (TCC), enact­ed in 2012. But Arti­cle 29 of the CML explic­it­ly omits the appli­ca­tion of the TCC to pub­lic com­pa­nies. The CMB issued the squeeze-out com­mu­niqué (Com­mu­niqué) on Feb­ru­ary 2014, effec­tive as of 1 July 2014, reg­u­lat­ing prin­ci­ples and pro­ce­dures for exer­cis­ing squeeze-out right.

Triggering event and process

Either as a result of a manda­to­ry ten­der offer or through oth­er means (eg, act­ing in con­cert, vol­un­tary ten­der offer), the share­hold­ing per­cent­age exceeds 95%), the per­sons hold­ing such shares have the right to squeeze-out the minor­i­ty share­hold­ers.

Under the Com­mu­niqué, to exer­cise the squeeze-out right, the major­i­ty share­hold­er should apply to the com­pa­ny with­in three months upon reach­ing the 95% vot­ing right thresh­old. The squeeze-out right laps­es if not exer­cised with­in three months upon reach­ing the 95% thresh­old.

Upon appli­ca­tion, the board of direc­tors (Board) of the pub­lic com­pa­ny should assess whether (i) the share­hold­ing thresh­old is met and (ii) the pur­chase price has been cal­cu­lat­ed cor­rect­ly. Upon such assess­ment, the Board should make a simul­tae­nous appli­ca­tion to the CMB and the Istan­bul Stock Exchange (ISE). Upon approval of the CMB, the squeeze-out price must be paid to the company’s account. With­in six busi­ness days upon approval of the CMB, the squeeze out must be reg­is­tered in the rel­e­vant trade reg­istry. A suc­cess­ful squeeze-out process results in the delist­ing of the pub­lic com­pa­ny from the ISE and dereg­is­tra­tion from the CMB.

Calculation of the squeeze-out price

The cal­cu­la­tion of the squeeze-out price is reg­u­lat­ed in the Mate­r­i­al Trans­ac­tions Com­mu­niqué. The cal­cu­la­tion method dif­fers between list­ed and non-list­ed com­pa­nies. For list­ed com­pa­nies, the squeeze-out price must be equal to the arith­metic aver­age of the weight­ed aver­age trad­ing prices of the company’s shares with­in the 30-day peri­od before the pub­lic dis­clo­sure of reaching/exceeding the 95% thresh­old by the con­trol­ling share­hold­er. In prac­tice, there have been dis­cus­sions around the pric­ing method­ol­o­gy and its being unfair and caus­ing infor­ma­tion irreg­u­lar­i­ty between the con­trol­ling share­hold­er and the minor­i­ty. The CMB there­fore announced made that the below amend­ments are being con­sid­ered for the pric­ing method­ol­o­gy for squeeze-out and delist­ing:

The squeeze out and delist­ing price will be the high­est of:

the arith­metic aver­age of the weight­ed aver­age of the company’s shares with­in a 30-day peri­od, a 180-day peri­od and a one-year peri­od before the pub­lic dis­clo­sure of reaching/exceeding the 95% thresh­old by the con­trol­ling share­hold­er; and

the company’s share val­u­a­tion deter­mined in an appraisal report to be pre­pared or in any val­u­a­tion made on the shares of the com­pa­ny (through acqui­si­tion, or merg­er etc.) dur­ing the last year.”

The pric­ing method­ol­o­gy will like­ly change soon.

Public companies intending to get off the CMB’s radar and capital markets legislation have started to pursue voluntary tender offers followed by squeeze-out and delisting. Although the communiqué provides detailed provisions on squeeze-out rights, the CMB's decisions on the calculation of the squeeze-out price will shed light on the process.

Türkiye: Sermaye Piyasası Mevzuatından Çıkış Yolu – Halka Açık Şirketlerde Ortaklıktan ve Borsa Kotundan Çıkarma Konularına Kısa Bakış

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) kabulü ile, Sermaye Piyasası Kurulu 2014 yılına ait borsa kotundan ve ortaklıktan çıkarma ilkelerini de içeren yeni sermaye piyasası uygulamasının iç yüzünün anlaşılmasını sağlayan yeni tebliğler çıkarmıştır.

Bir Değişim; Ortaklıktan Çıkarma Hakkı

Hakim ortağın diğer ortak­ları ortak­lık­tan çıkar­ma hakkı, ilk olarak 2012’de yürür­lüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ortaya konul­muş­tur. Ancak SPK madde 29, TTK’nın hal­ka açık şir­ketlere ilişkin uygu­la­masını açık bir şek­ilde yer­ine getirmemek­te­dir. Ser­maye Piyasası Kuru­lu Şubat 2014’te, 1 Tem­muz 2014 tar­i­hin­den itibaren geçer­li ola­cak ve ortak­lık­tan çıkar­ma hakkının uygu­lan­ması­na ilişkin ilke ve prosedür­leri düzenleyen ortak­lık­tan çıkar­maya tebliği­ni (Tebliğ) yayın­lamıştır.

Tetikleyici Olay ve Süreç

Gerek zorun­lu çağrı net­icesinde gerekse baş­ka vası­ta­lar aracılığı ile (örn, bir­lik­te hareket etmek, isteğe bağlı çağrı yoluy­la) ortak­lık yüzde­si %95’in üzerinde olan kişinin, azın­lık pay sahip­leri­ni ortak­lık­tan çıkar­ma hakkı bulun­mak­tadır.

Tebliğ’e göre, ortak­lık­tan çıkar­ma hakkının kul­lanıla­bilme­si için hakim ortağın, ortak­lık­ta­ki toplam oy hak­larının %95’ine sahip hale gelmesi­ni tak­iben 3 ay içerisinde, bu hakkını kul­lan­mak için şir­kete başvur­ması gerek­mek­te­dir. Toplam oy hak­larının %95’ine sahip hale gelin­mesin­den itibaren 3 ay içerisinde kul­lanıl­madığı tak­tirde ortak­lık­tan çıkar­ma hakkı zamanaşımı­na uğrar.

Başvu­ru üzer­ine hal­ka açık şir­ketin yöne­tim kuru­lu; (i) pay sahipliğinin sağlanıp sağlan­madığını, (ii) satın alma bedelin­in doğru hesa­planıp hesa­plan­madığını, belir­leme­lidir. İlgili değer­lendir­menin üzer­ine yöne­tim kuru­lu, Ser­maye Piyasası Kurulu’na ve İstan­bul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) eşza­man­lı başvu­ru­lar yap­malıdır. Ser­maye Piyasası Kurulu’nun onayı üzer­ine, ortak­lık­tan çıkar­ma bedeli şir­ketin hesabı­na yatırıl­malıdır. Ser­maye Piyasası Kurulu’nun onayı üzer­ine 6 iş günü içerisinde, ortak­lık­tan çıkar­ma ilgili ticaret sici­line tescil edilme­lidir. Başarılı bir ortak­lık­tan çıkar­ma işle­mi, halk açık şir­ketin İMKB kotun­dan çıkarıl­ması ve Ser­maye Piyasası Kuru­lu sicilin­den sil­in­mesi ile sonuçlanır.

Ortaklıktan çıkarma bedelinin hesaplanması

Ortak­lık­tan çıkar­ma bedelin­in hesa­plan­ması Özel Durum­lar Tebliği ile düzen­len­miştir. Hesa­plan­ma yön­te­mi kote edilmiş ve edilmemiş şir­ketler arasın­da fark­lılık gös­terir. Kote edilmiş şir­ketler için ortak­lık­tan çıkar­ma bedelin­in, hakim ortağın %95’lik sınıra ulaştığının ya da bu sınırı aştığının kamuya açık­landığı tar­i­ht­en önce­ki 30 gün içinde oluşan şir­ket hisselerinin ticari bedelin­in ağır­lık­lı orta­la­masının, arit­metik orta­la­ması­na eşit olması gerek­mek­te­dir. Uygu­la­ma­da fiy­at belir­leme yön­tem­i­nin adil olmadığı ve hakim ortak ile azın­lık­lar arasın­da bil­gi düzen­si­zliğine neden olduğu­na dair tartış­malar mev­cut. Bu neden­le Ser­maye Piyasası Kuru­lu, ortak­lık­tan ve bor­sa kotun­dan çıkar­manın fiy­atının belir­len­mesi yön­tem­ler­ine ilişkin dikkate alı­nacak aşağı­da­ki husus­lara dair bir duyu­ru yap­mıştır. Bu husus­lar;

Ortak­lık­tan ve bor­sa kotun­dan çıkar­ma bedel­leri;

Hakim ortağın %95’lik sınıra ulaştığı/sınırı aştığı duru­mu­nun kamuya açık­landığı tar­i­ht­en önce­ki bir yıl­lık, 180 gün­lük ve 30 gün­lük dönem­lerde şir­ketin hisselerinin ağır­lık­lı orta­la­masının arit­metik orta­la­ması ve,

Hazır­lanan bir değer­lendirme raporu ile belir­lenen şir­ketin son bir yıl içerisin­de­ki pay bedel­leri ya da şir­ket hisseler­ine yöne­lik yapılan (devral­ma, bir­leşme vb. yol­ları ile) her­han­gi bir değer tespi­tinin,

En yük­sek bedeli ola­cak­tır.”

Fiy­at belir­leme yön­te­mi, muhteme­len yakın zaman­da değişe­cek­tir.

Sermaye Piyasası Kurlu radarından ve sermaye piyasası mevzuatından çıkmayı amaçlayan halka açık şirketler, ortaklıktan ve borsa kotundan çıkarmayı takiben gönüllü ihale yolunu izlemeye başlayacaktırlar. Tebliğin ortaklıktan çıkarma hakkına ilişkin detaylı hükümlerine rağmen, ortaklıktan çıkarma bedelinin hesaplanmasına ilişkin sürece Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararları ışık tutacaktır.