EU & Competition

Settlements of Potential Competition Law Violations in Serbia

Amendments to the Competition Act, in force as of November 2013, introduced much needed changes to the competition regime in Serbia and now allow undertakings the possibility to effectively settle their potential competition law violations.

What is a settlement?

A settlement allows undertakings under formal investigation by the Commission for the Protection of Competition (Commission) for a potential competition law violation to propose measures to remedy the potential violation. If accepted, the Commission will cease its investigation rather than reach a definitive decision on the existence of the violation, which might also entail fines of up to 10% of total annual turnover.

When can a settlement proposal be made? Considerations?

An undertaking under investigation can make a settlement proposal starting from the moment the investigation is formally launched, but only until the Commission issues a statement of objections – meaning a formal notification to the undertaking informing it about the facts and evidence on which it intends to base its decision establishing a violation of competition law.

The settlement proposal can be based on the facts in the conclusion launching the investigation as well as the facts established in the course of the investigation. This allows the undertaking to have a detailed overview of the main potential competition concerns investigated by the Commission, and thus tailor its proposal so that it balances the requirement to remove such concerns and its need not to overtly disrupt its business operations.

However, the settlement proposal will be market tested. That is, the settlement proposal will be publicised as a summary of the main elements of the proposed measures, with all interested third parties invited to submit their written observations and opinions of the settlement proposal. Thus, the potential competition violation, although maybe concerning a limited segment of the market or a limited number of market participants, will become publicised to the entire market through the market test, and thereby also to market participants who had no knowledge or suspicion of the potential violation. This can result in adverse effects on the business ties and operations of the undertaking making the proposal.

What are the possible outcomes of a settlement proposal?

The Commission need not accept the settlement proposal, either as initially proposed by the undertaking under investigation or as market tested. If the Commission is not satisfied that the proposed measures would remove the competition concerns under investigation, it can reject the proposal and run its investigation to the end, potentially also imposing fines.

If, on the other hand, the Commission on the basis of the market test establishes that it is likely that the proposed measures will remove the competition concerns under investigation, it will, in line with the settlement proposal, render a conclusion specifying the measures to be observed by the undertaking, and cease its investigation.

However, the Commission may resume its investigation within three years as of the day it rendered the conclusion if (i) the (market) conditions prevailing at the time of its conclusion significantly change, (ii) the undertaking does not fulfil the conditions stipulated in the conclusion or does not furnish proof of fulfilment of those conditions to the Commission or (iii) the conclusion was based on false or incomplete data provided by the undertaking under investigation.

What are the implications of settlements for undertakings?

The main and most attractive implication of settlements from the perspective of undertakings is that a successful settlement can prevent a decision by the Commission establishing a violation of competition law. Such a decision would, in addition to measures similar to those agreed in the settlement, also entail a fine of up to 10% of total annual turnover of the violating undertaking.

By settling the case with the Commission, undertakings under investigation are able to resolve the investigation much more efficiently and expediently, as well as to influence the design of measures to be undertaken so as to remove competition concerns. Therefore, settlements allow undertakings not only to remove much of the uncertainties and risks that a Commission’s definite decision at the end of its investigation would have (including the risks of fines) but also to have an important say in how their business operations will look in the future.

The main and most attractive implication of settlements from the perspective of undertakings is that a successful settlement can prevent a decision of the Commission establishing a violation of competition law.

Dobrovoljno preuzimanje obaveza radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije u Srbiji

Izmene i dopune zakona o zaštiti konkurencije, na snazi od novembra 2013. godine, uvode preko potrebne izmene u režim zaštite konkurencije Republike Srbije, kojima se učesnicima na tržištu omogućava da podnesu predlog obaveza koje su dobrovoljno spremne da preuzmu radi otklanjanja mogućih povreda prava konkurencije.

Šta je dobrovoljno preuzimanje obaveza?

Dobrovoljno preuzimanje obaveza (poravnanje) omogućava učesnicima na tržištu koji se nalaze u postupku ispitivanja povrede prava konkurencije od strane Komisije za zaštitu konkurencije (Komisija) da podnesu predlog obaveza koje su spremne dobrovoljno da preuzmu radi otklanjanja mogućih povreda. Komisija može, ukoliko prihvati predlog, prekinuti ispitni postupak umesto da donese konačno rešenje kojim se utvrđuje povreda prava konkurencije, a kojim može izreći i kaznu u visini do 10% ukupnog godišnjeg prihoda.

Kada se može podneti predlog za dobrovoljno preuzimanje obaveza? Šta sve treba uzeti u obzir?

Učesnik na tržištu koji je predmet postupka može podneti predlog za dobrovoljno preuzimanje obaveza od trenutka formalnog pokretanja postupka ispitivanja povrede prava konkurencije, do trenutka kada Komisija izda obaveštenje o utvrđenom činjeničnom stanju – koji predstavlja formalno obaveštenje kojim Komisija obaveštava učesnika na tržištu o činjenicama i dokazima na kojima će zasnovati rešenje kojim se utvrđuje povreda prava konkurencije.

Predlog za dobrovoljno preuzimanje obaveza se može zasnivati na činjenicama sadržanim u zaključku o pokretanju postupka kao i činjenicama utvrđenim u toku postupka. Ovo omogućava učesniku na tržištu da ima detaljan uvid u najvažnije moguće povrede prava konkurencije koje Komisija ispituje, i tako da oblikuje svoj predlog na način koji će joj omogućiti da izbalansira potrebu da otkloni takve povrede i potrebu da što manje poremeti svoje poslovanje.

Međutim, predlog za dobrovoljno otklanjanje mogućih povreda će se podvrgnuti testiranju. Konkretno, predlog će biti javno objavljen u obliku rezimea glavnih elemenata predloženih mera, sa pozivom upućenim svim zainteresovanim stranama da podnesu svoja pismena zapažanja i mišljenja na predložene mere. Shodno, moguće povrede prava konkurencije, iako se možda tiče samo ograničenog segmenta ili broja učesnika na tržištu, putem testa će biti objavljena svim učesnicima na tržištu, uključujući i one koji nisu znali ni sumnjali na postojanje moguće povrede. To može negativno uticati na poslovne odnose i aktivnosti učesnika na tržištu koji je podneo predlog.

Koji su mogući ishodi predloga za dobrovoljno preuzimanje obaveza?

Komisija nije u obavezi da prihvati predlog, ni u vidu u kojem ga je učesnik na tržištu prvobitno podneo, ni u vidu u kojem je testiran. Ako Komisija nije uverena da će predloženim merama biti otklonjene moguće povrede koje su predmet postupka, ona može odbiti predlog i nastaviti postupak, koji se može završiti i određivanjem kazne.

S druge strane, ako Komisija, na osnovu testa, utvrdi da je verovatno da će predložene mere otkloniti moguće povrede prava konkurencije koje su predmet postupka, ona će zaključkom odrediti odgovarajuće mere na osnovu datog predloga i prekinuti postupak.

Komisija, međutim, može nastaviti postupak u roku ne dužem od tri godine od dana donošenja zaključka o prekidu postupka ako (i) nastupe bitne promene okolnosti (na tržištu) na kojima se zasnivao zaključak o prekidu postupka, (ii) stranka ne ispuni obaveze iz zaključka, odnosno ne dostavi Komisiji odgovarajuće dokaze o tome; ili (iii) Komisija ustanovi da je zaključak donet na osnovu netačnih ili neistinitih podataka koje je dostavio učesnik na tržištu koji je predmet postupka.

Koje su implikacije dobrovoljnog preuzimanja obaveza za učesnike na tržištu?

Najbitnija i najatraktivnija implikacija dobrovoljnog preuzimanja obaveza iz perspektive učesnika na tržištu je to što uspešno preuzimanje obaveza može da predupredi donošenje rešenja o postojanju povrede prava konkurencije od strane Komisije. Takva rešenja bi, osim mera sličnih onima koje bi učesnici na tržištu dobrovoljno preuzeli, predviđala i kazne u visini do 10% ukupnog godišnjeg prihoda učesnika na tržištu koji su izvršili povredu.

Dobrovoljnim preuzimanjem mera, učesnici na tržištu koji su predmet postupka su u mogućnosti da mnogo brže i efikasnije okončaju postupak, kao i da utiču na samo definisanje mera koje će preduzeti radi otklanjanja mogućih povreda prava konkurencije. Stoga mogućnost podnošenja predloga za dobrovoljno otklanjanje mogućih povreda omogućava učesnicima na tržištu ne samo da otklone veliki broj nesigurnosti i rizika do kojih bi moglo dovesti donošenje konačnog rešenja od strane Komisije na kraju ispitnog postupka (uključujući i opasnost izricanja kazne), već i da imaju i znatan uticaj na to kako će njihovo poslovanje izgledati u budućnosti.

Najbitnija i najatraktivnija implikacija dobrovoljnog preuzimanja obaveza iz perspektive učesnika na tržištu je to što uspešno preuzimanje obaveza može da predupredi donošenje rešenja o postojanju povrede prava konkurencije od strane Komisije.