IP, IT & Life Sciences

Recognition of a Mark as Well-Known in Moldova: Practical Aspects

In Moldova a mark is considered well-known if it is largely known at the date of filing of an application to register a mark or at the date of the priority claimed, in relation to a relevant scope of persons and with regard to the goods and/or services for which such mark is used.

Competent authority

Under the Moldovan Trade­marks Act no.38/2008 (Trade­marks Act), a mark is recog­nised as well-known on the basis of a request filed with the Chisin­au Court of Appeal or on basis of a counter-claim filed dur­ing exam­i­na­tion of a state­ment of claims on pro­tec­tion of rights.

The request on dec­la­ra­tion of a mark as well-known must con­tain:

 • the request on dec­la­ra­tion of the mark as well known and the date from which the mark is to be con­sid­ered as well known;
  the name, address and sig­na­ture of the man­ag­ing direc­tor of the appli­cant;
 • the name and address of the trade­mark attor­ney (rep­re­sen­ta­tive), if the request is filed by a rep­re­sen­ta­tive;
 • the descrip­tion of the mark request­ed to be declared as well-known; and
 • the goods and/or ser­vices for which the mark is used and pur­suant to the pro­vi­sions of the Inter­na­tion­al Clas­si­fi­ca­tion of Goods and Ser­vices.

Basis for the declaration of a mark as well-known

To declare a mark as well-known, the appli­cant must sub­mit to the court any infor­ma­tion that would prove the noto­ri­ety of the mark, includ­ing:

 • the lev­el of aware­ness of the mark on a rel­e­vant mar­ket and by a rel­e­vant scope of per­sons;
 • the dura­tion (com­mence­ment and peri­od), lev­el and geo­graph­i­cal area of use of the mark;
 • the dura­tion, lev­el and geo­graph­i­cal area of pro­mo­tion­al activ­i­ty of the mark;
 • the dura­tion and geo­graph­i­cal area of reg­is­tra­tion and/or any reg­is­tra­tion appli­ca­tion where such reg­is­tra­tion and/or appli­ca­tion reflects the use and/or noto­ri­ety of the mark;
 • a report con­firm­ing the val­ue of the mark;
 • the results of the polling per­formed by the appli­cant with regard to the mark; and
 • addi­tion­al infor­ma­tion that would be help­ful for declar­ing the mark as well-known (Arti­cle 324 a) Trade­marks Act).

In prac­tice, polling is the most com­mon tool used and the most deci­sive proof when it comes to declar­ing a mark as well-known. It is there­fore very impor­tant that the polling is well-pre­pared. In par­tic­u­lar, the appli­cant must pre­cise­ly define the geo­graph­i­cal area of use of the goods and/or ser­vices under the mark, as well as the per­sons for which such goods and/or ser­vices are intend­ed to be pro­vid­ed (eg, age, gen­der, lev­el of edu­ca­tion, occu­pa­tion, etc.). Note that for cer­tain types of prod­ucts, the Trade­marks Act requires a min­i­mum lev­el of aware­ness (eg, min­i­mum 60% of aware­ness is required for a mark used for goods of tech­ni­cal (indus­tri­al) use; Arti­cle 32/6(4) Trade­marks Act).

Par­tic­i­pants in the polling must answer at least the fol­low­ing ques­tions:

 • whether they know the respec­tive mark;
 • whether they know the hold­er of the mark or the pro­duc­er of the good (prod­uct) under the mark;
 • the date from which the mark has been known to them;
 • famil­iar­i­ty with the mark (well-known, known, less known, unknown); and
 • esti­ma­tion of the good (prod­uct) (excel­lent, very good, good, aver­age, unsat­is­fac­to­ry; Arti­cle 32/6(6) Trade­marks Act).

The judgment on declaration of the mark as well-known

Depend­ing on the infor­ma­tion pro­vid­ed by the appli­cant, includ­ing the results of the polling, the Chisin­au Court of Appeal issues a judg­ment grant­i­ng the applicant’s request and declar­ing the mark as well-known, or reject­ing the applicant’s request.

The applicant’s request on declar­ing the mark as well-known will be reject­ed if:

 • the infor­ma­tion sub­mit­ted by the appli­cant does not cor­re­spond to the require­ments under the Trade­marks Act;
 • the applicant’s mark is iden­ti­cal or sim­i­lar to a mark reg­is­tered or for which an appli­ca­tion for reg­is­tra­tion has been filed by anoth­er per­son for the same prod­ucts and/or ser­vices, the pri­or­i­ty date of such oth­er mark being ear­li­er than the applicant’s;
 • the mark became a com­mon name; or
 • the mark con­tra­dicts the pub­lic order or the rules of moral­i­ty (Arti­cle 32/6(7) Trade­marks Act).

The judg­ment on declar­ing of a mark as well known is noti­fied to the State Agency on the Intel­lec­tu­al Prop­er­ty of the Repub­lic of Moldo­va, the mark being reg­is­tered with the Reg­is­ter of well-known marks with­in three months as of the date of issuance of the judg­ment. Should any par­ty to the process not agree with the judg­ment of the Chisin­au Court of Appeal, such par­ty has a right of recourse. This must be filed with­in two months with the Supreme Court of Jus­tice of the Repub­lic of Moldo­va (Arti­cle 434 Code of Civ­il Pro­ce­dure of the Repub­lic of Moldo­va).

The declaration of a mark as well-known in Moldova is not a mission impossible. However, applicants must consider that most of the work is to be done before the request is filed with the court.

Recunoașterea notorietății unei mărci în Republica Moldova: Aspecte practice

În Republica Moldova, o marcă se consideră ca fiind notorie dacă este larg cunoscută la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității pretinse, în cadrul unui segment de public vizat și pentru produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca respectivă.

Autoritatea competentă

În con­for­mi­tate cu Leg­ea Repub­licii Moldo­va nr.38/2008 privind pro­tecția măr­cilor (Leg­ea privind pro­tecția măr­cilor), o mar­că poate fi recunos­cută ca fiind noto­rie în temeiul unei cereri de con­statare a noto­ri­etății depuse la Curtea de Apel Chișinău sau în temeiul unei cereri recon­venționale într‑o acți­une de apărare a drep­turilor.

Cer­erea de con­statare a noto­ri­etății unei măr­ci tre­buie să conțină:

 • solic­itarea de con­statare a noto­ri­etăţii mărcii cu indi­carea datei de la care această con­statare se solic­ită;
 • numele, adresa şi sem­nă­tu­ra admin­is­tra­toru­lui com­paniei solic­i­tante;
 • numele și adresa man­dataru­lui autorizat/ reprezen­tan­tu­lui, în cazul depuner­ii cererii prin inter­medi­ul aces­to­ra;
 • descrierea mărcii noto­ri­etatea căreia se solic­ită;
 • pro­duse­le şi/sau ser­vici­ile pen­tru care se uti­lizează mar­ca, gru­pate con­form claselor clasi­ficării inter­naţionale a pro­duselor şi a ser­vici­ilor.

Criteriile de constatare a notorietății mărcii

În ved­erea recunoaș­terii noto­ri­etății mărcii, solic­i­tan­tul tre­buie să prez­inte instanței orice infor­mație care ar demon­stra noto­ri­etatea mărcii, inclu­siv:

 • gradul de cunoaştere a sem­nu­lui pe piaţă de către seg­men­tul de pub­lic vizat;
 • dura­ta (începutul şi perioa­da), gradul şi întin­derea geografică a uti­lizării sem­nu­lui;
 • dura­ta, gradul şi întin­derea geografică a activ­ităţii de pro­movare a sem­nu­lui;
 • dura­ta şi întin­derea geografică a oricărei înreg­istrări a sem­nu­lui şi/sau a oricărei cereri de înreg­is­trare a aces­tu­ia, în măsura în care reflec­tă uti­lizarea sau recunoaşterea aces­tei măr­ci;
 • rapor­tul de eval­u­are care deter­mină val­oarea mărcii;
 • rezul­tat­ul son­da­jelor efec­tu­ate de solic­i­tant;
 • orice alte infor­maţii utile pen­tru con­statarea noto­ri­etății mărcii (Arti­colul 324 a) al Legii privind pro­tecția măr­cilor).

În prac­tică, son­da­jul este instru­men­tul cel mai des uti­lizat și este pro­ba cea mai impor­tan­tă atun­ci când vor­bim despre con­statarea noto­ri­etății unei măr­ci. În acest sens, este foarte impor­tant ca son­da­jul să fie bine pregătit. În spe­cial, solic­i­tan­tul tre­buie să definească cu pre­cizie întin­derea geografică a uti­lizării bunurilor și/sau ser­vici­ilor sub mar­ca în cauză, pre­cum și per­soanele căro­ra aces­te bunuri și/sau ser­vicii se intenționează a fi furnizate (de ex. vârs­ta, sex­ul, nivelul de edu­cație, ocu­pația, etc.). Urmează a fi luat în cal­cu­la fap­tul că, pen­tru anu­mite pro­duse, Leg­ea privind pro­tecția măr­cilor impune un anu­mit grad min­im de cunoaștere (de ex. cel puțin 60% de cunoaștere este nece­sară pen­tru o mar­că uti­liza­tă pen­tru bunuri cu des­ti­nație tehnică; Arti­colul 32/6(4) al Legii privind pro­tecția măr­cilor).

Par­tic­i­panții la son­daj tre­buie să răspundă cel puțin la urmă­toarele între­bări:

 • dacă cunosc mar­ca respec­tivă;
 • dacă cunosc tit­u­larul mărcii sau pro­ducă­torul pro­dusu­lui mar­cat cu o ast­fel de mar­că;
 • data de la care cunosc mar­ca;
 • aprecierea pro­prie a mărcii (dacă le este bine cunos­cută, cunos­cută, slab cunos­cută, necunos­cută);
 • aprecierea pro­prie a pro­dusu­lui (dacă este exce­lent, foarte bun, bun, mediu, nesat­is­făcă­tor; Arti­colul 32/6(4) al Legii privind pro­tecția măr­cilor).

Hotărârea privind constatarea notorietăţii mărcii

În funcție de infor­mația prezen­tată de solic­i­tant, inclu­siv rezul­tat­ul son­da­jelor, Curtea de Apel Chișinău emite o hotărâre de admitere a cererii solic­i­tan­tu­lui și con­stată noto­ri­etatea mărcii, fie resp­inge cer­erea solic­i­tan­tu­lui.

Cer­erea solic­i­tan­tu­lui privind con­statarea noto­ri­etății mărcii va fi respin­să dacă:

 • pro­bele prezen­tate de către solic­i­tant nu core­spund cer­inţelor sta­bilite în Leg­ea privind pro­tecția măr­cilor;
 • mar­ca solic­i­tan­tu­lui este iden­tică sau sim­i­lară unei alte măr­ci înreg­is­trate sau pen­tru care a fost depusă o cerere de înreg­is­trare pe numele unei alte per­soane pen­tru ace­leaşi pro­duse ori ser­vicii, cu o pri­or­i­tate ante­rioară datei de la care se solic­ită con­statarea noto­ri­etăţii mărcii;
 • mar­ca s‑a trans­for­mat în den­u­mire uzuală;
 • mar­ca con­travine ordinii pub­lice sau bunelor moravuri (Arti­colul 32/6(7) al Legii privind pro­tecția măr­cilor).

Hotărârea privind con­statarea noto­ri­etăţii mărcii se comu­nică Agenției de Stat pen­tru Pro­pri­etatea Int­elec­tu­ală a Repub­licii Moldo­va pen­tru ca mar­ca recunos­cută noto­rie să fie înscrisă în Reg­istrul măr­cilor notorii în ter­men de trei luni de la data emi­terii hotărârii judecă­torești. În cazul în care o parte la pro­ces nu este de acord cu hotărârea judecă­tore­ască, aceas­ta este în drept să o atace cu recurs. Recur­sul urmează a fi declarat în ter­men de două luni la Curtea Supremă de Justiție a Repub­licii Moldo­va (Arti­colul 434 al Codu­lui de Pro­ce­dură Civilă al Repub­licii Moldo­va.

Declararea unei mărci ca fiind notorie în Republica Moldova nu este o misiune imposibilă. Totuși, solicitanții urmează să țină cont de faptul că cea mai importantă parte a lucrului trebuie să fie făcută înainte de depunerea în instanța de judecată a cererii de constatare a notorietății mărcii.