IP, IT & Life Sciences

Protection of Older Trademarks under the Czech Trademarks Act

Anyone who carries out business, in the Czech Republic or around the world, and who keeps the basic standards of law and protection of legal interests, protects its property and activities in all possible ways. A key protection of interests is preserving intellectual property rights, such as trademarks, design, patents, copyrights and know-how.

While patents, know-how and copyrights are not often visible and determinable to the public, especially trademarks are crucial for communication of an entrepreneur with its customers when offering goods and services on the market. At the same time, trademarks are often a target of competitors who wish to attract customers of others, legally or illegally. This is also the issue of registering a trademark that is confusingly similar to another trademark, or that is just a copy of another’s business name.

As regards the protection of a trademark owner in the Czech Republic, Czech law is highly developed and offers a variety of defences, based on both European and Czech law. To protect existing trademarks against the illegitimate filing of a trademark application, the Trademarks Act regulates two instruments that may be used in such a situation – observation and opposition – which offer effective and efficient protection.

Observation

All existing trademarks and trademark applications are subject to registration in the trademark register kept by the Industrial Property Office of the Czech Republic (the Office).

An observation to a filing (sec. 24 of the Trademark Act) may be made in writing and by any person at any time before the registration, if there are absolute obstacles that make the registration impossible (eg, the name is ineligible to form a trademark, is lacking of distinctive features, is formed by denominations or data that have become usual in the colloquial language, breaches public order or good morals, etc.).

The purpose of observations is to protect basic values, not to solve specific disputes between individual parties. Therefore, an observation must be considered by the Office in every case; the person who made it cannot become a party to the application proceedings.

Oppositio

The drawbacks of observations are compensated for by the legal institution of opposition. An opposition (sec. 25 of the Trademark Act) may be filed only by persons with a direct relationship to the protected rights at stake (eg, a holder of an older trademark). It must be in writing and must include the grounds on which it is made, supported by evidence.

The opposition may be filed within three months of publication of the trademark application. This time cannot be extended, and the non–observance of this time limit cannot be pardoned. The rule is so strict that even the official fee must be paid by the end of the term.

As regards the proceedings, the petitioner must identify and deliver to the Office any relevant evidence that supports the opposition, proving all facts mentioned in the opposition filling. Failure to do so leads inevitably to refusal of the opposition because the Office decides only on facts and evidence submitted by the filer of the opposition. Moreover, the Office will not allow amendments to the opposition or evidence submitted in support of the opposition made after the three-month limit.

It is therefore very important that a trademark owner observe the application of new trademarks. If it finds a relevant filing, it should immediately start collecting supporting documents, confirmation on use of the older trademark and any other information that will allow the legal representative to protect its interests in the opposition proceedings.

Conclusion

The system for protection of existing trademarks in the Czech Republic is based on the fostering of both the general interests of the public (observation) and the relative interests of holders of specific rights (objective) protected by the Trademark Act.

As the system is very strictly regulated and there is almost no discretionary power of the Office to prolong terms in the Trademark Act, it is highly recommended to discuss trademark issue with a local trademark lawyer. He will analyse the case and identify not only the most suitable way forward but also the required evidence for protecting the client’s interests.

The system for protection of existing trademarks in the Czech Republic is based on the fostering of both the general interests of the public (observation) and the relative interests of holders of specific rights (objective) protected by the Trademark Act.

Ochrana starších ochranných známek v českém právu

Tento článek shrnuje informace k ochraně starších ochranných známek.

Úvod

Podnikatelé nejen v České republice, ale i po celém světě, se snaží chránit svůj majetek a aktivity všemi dostupnými způsoby. Klíčová ochrana zájmů spočívá v zachování práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, autorská práva nebo know-how.

Zatímco patenty, know-how nebo autorská práva nejsou často vnímána širokou veřejností, zejména ochranné známky jsou rozhodující pro komunikaci podnikatele se svými zákazníky při nabízení zboží či služeb. Současně jsou ochranné známky často terčem konkurentů, kteří chtějí přilákat zákazníky jiných, a to jak pomocí legálních, tak i nelegálních metod. Takovým případem je i registrace ochranné známky zaměnitelné s jinou ochrannou známkou nebo registrace ochranné známky, která je jen kopií cizího obchodního jména.

Pokud jde o ochranu vlastníka ochranné známky v České republice, je v tomhle ohledu český právní řád velmi rozvinutý a nabízí celou řadu způsobů ochrany, a to jak na základě evropského tak i českého práva. Na ochranu existujících ochranných známek před nelegitimním podáním žádosti o zápis ochranné známky upravuje zákon o ochranných známkách dva nástroje, které nabízejí velmi silnou a účinnou ochranu – připomínky a námitky.

Připomínky

Všechny stávající ochranné známky a žádosti o zápis ochranné známky jsou předmětem zápisu do rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen “Úřad“).

Připomínky (podle § 24 zákona o ochranných známkách) může podat každý až do doby zápisu ochranné známky do rejstříku. Možnost podat připomínky je založena na existenci absolutního důvodu k odmítnutí registrace, tedy např. název je nezpůsobilý tvořit ochrannou známku, názvu chybí charakteristické rysy, název je tvořen označeními nebo údaji, které se staly obvyklé v hovorovém jazyce, název porušuje veřejný pořádek nebo dobré mravy atd.).

Cílem připomínek je chránit základní hodnoty a nikoliv řešit konkrétní spory mezi jednotlivými stranami. Z tohoto důvodu je Úřad povinen posoudit připomínky v každém jednotlivém případě, přičemž osoba, která připomínku podala, se nemůže stát účastníkem řízení žádosti o zápis příslušné ochranné známky.

Námitky

Nevýhody institutu připomínek jsou kompenzovány právním institutem námitek. Ve srovnání s připomínkami, námitky (podle § 25 zákona o ochranných známkách) mohou podat pouze osoby s přímým vztahem k chráněným právům (např. držitel starší ochranné známky), přičemž písemné podání námitky musí obsahovat odůvodnění a musí být podloženo důkazy.

Námitky lze podat ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění žádosti o zápis ochranné známky. Tato lhůta nemůže být prodloužena a nedodržení této lhůty nelze prominout. Toto pravidlo je tak přísné, že dokonce i oficiální poplatek musí být uhrazen do uplynutí této lhůty.

Pokud jde o námitkové řízení, navrhovatel musí označit a předat Úřadu veškeré relevantní důkazy podporující námitku a dokázat všechny skutečnosti uvedené v podané námitce. Pokud tak navrhovatel neučiní, námitka bude zamítnuta, neboť Úřad rozhoduje pouze na základě skutečností a důkazů uvedených v námitce. Kromě toho Úřad nedovolí žádné doplnění námitek ani důkazů předložených na podporu námitek po uplynutí lhůty tří měsíců.

Z toho důvodu je nesmírně důležité, aby každý majitel ochranné známky sledoval žádosti o zápisy nových ochranných známek a v případě jakýchkoliv relevantních zjištění začal se sbíráním podporujících dokumentů, potvrzení o užívání starší ochranné známky a další informace, které by právnímu zástupci umožnili hájit jeho zájmy v rámci námitkového řízení.

Závěr

Součastný systém ochrany ochranných známek na území České republiky je založen jak na podpoře obecných zájmů veřejnosti (připomínky) tak na podpoře zájmů konkrétních držitelů zvláštních práv (námitky) chráněných zákonem o ochranných známkách.

Vzhledem k tomu, že tento systém je velmi přísně regulován a Úřad v tomto ohledu nedisponuje téměř žádnou diskreční pravomocí, doporučuje se projednat veškeré záležitosti týkající se ochranných známek s lokálním právníkem zabývajícím se touto problematikou. Ten nejenže pomůže při analýze případu a návrhu jeho vhodného řešení, ale rovněž při dokazování potřebném pro ochranu zájmů svého klienta.