IP, IT & Life Sciences

Protection of Older Trademarks under the Czech Trademarks Act

Anyone who carries out business, in the Czech Republic or around the world, and who keeps the basic standards of law and protection of legal interests, protects its property and activities in all possible ways. A key protection of interests is preserving intellectual property rights, such as trademarks, design, patents, copyrights and know-how.

While patents, know-how and copy­rights are not often vis­i­ble and deter­minable to the pub­lic, espe­cial­ly trade­marks are cru­cial for com­mu­ni­ca­tion of an entre­pre­neur with its cus­tomers when offer­ing goods and ser­vices on the mar­ket. At the same time, trade­marks are often a tar­get of com­peti­tors who wish to attract cus­tomers of oth­ers, legal­ly or ille­gal­ly. This is also the issue of reg­is­ter­ing a trade­mark that is con­fus­ing­ly sim­i­lar to anoth­er trade­mark, or that is just a copy of another’s busi­ness name.

As regards the pro­tec­tion of a trade­mark own­er in the Czech Repub­lic, Czech law is high­ly devel­oped and offers a vari­ety of defences, based on both Euro­pean and Czech law. To pro­tect exist­ing trade­marks against the ille­git­i­mate fil­ing of a trade­mark appli­ca­tion, the Trade­marks Act reg­u­lates two instru­ments that may be used in such a sit­u­a­tion – obser­va­tion and oppo­si­tion – which offer effec­tive and effi­cient pro­tec­tion.

Observation

All exist­ing trade­marks and trade­mark appli­ca­tions are sub­ject to reg­is­tra­tion in the trade­mark reg­is­ter kept by the Indus­tri­al Prop­er­ty Office of the Czech Repub­lic (the Office).

An obser­va­tion to a fil­ing (sec. 24 of the Trade­mark Act) may be made in writ­ing and by any per­son at any time before the reg­is­tra­tion, if there are absolute obsta­cles that make the reg­is­tra­tion impos­si­ble (eg, the name is inel­i­gi­ble to form a trade­mark, is lack­ing of dis­tinc­tive fea­tures, is formed by denom­i­na­tions or data that have become usu­al in the col­lo­qui­al lan­guage, breach­es pub­lic order or good morals, etc.).

The pur­pose of obser­va­tions is to pro­tect basic val­ues, not to solve spe­cif­ic dis­putes between indi­vid­ual par­ties. There­fore, an obser­va­tion must be con­sid­ered by the Office in every case; the per­son who made it can­not become a par­ty to the appli­ca­tion pro­ceed­ings.

Oppositio

The draw­backs of obser­va­tions are com­pen­sat­ed for by the legal insti­tu­tion of oppo­si­tion. An oppo­si­tion (sec. 25 of the Trade­mark Act) may be filed only by per­sons with a direct rela­tion­ship to the pro­tect­ed rights at stake (eg, a hold­er of an old­er trade­mark). It must be in writ­ing and must include the grounds on which it is made, sup­port­ed by evi­dence.

The oppo­si­tion may be filed with­in three months of pub­li­ca­tion of the trade­mark appli­ca­tion. This time can­not be extend­ed, and the non – obser­vance of this time lim­it can­not be par­doned. The rule is so strict that even the offi­cial fee must be paid by the end of the term.

As regards the pro­ceed­ings, the peti­tion­er must iden­ti­fy and deliv­er to the Office any rel­e­vant evi­dence that sup­ports the oppo­si­tion, prov­ing all facts men­tioned in the oppo­si­tion fill­ing. Fail­ure to do so leads inevitably to refusal of the oppo­si­tion because the Office decides only on facts and evi­dence sub­mit­ted by the fil­er of the oppo­si­tion. More­over, the Office will not allow amend­ments to the oppo­si­tion or evi­dence sub­mit­ted in sup­port of the oppo­si­tion made after the three-month lim­it.

It is there­fore very impor­tant that a trade­mark own­er observe the appli­ca­tion of new trade­marks. If it finds a rel­e­vant fil­ing, it should imme­di­ate­ly start col­lect­ing sup­port­ing doc­u­ments, con­fir­ma­tion on use of the old­er trade­mark and any oth­er infor­ma­tion that will allow the legal rep­re­sen­ta­tive to pro­tect its inter­ests in the oppo­si­tion pro­ceed­ings.

Conclusion

The sys­tem for pro­tec­tion of exist­ing trade­marks in the Czech Repub­lic is based on the fos­ter­ing of both the gen­er­al inter­ests of the pub­lic (obser­va­tion) and the rel­a­tive inter­ests of hold­ers of spe­cif­ic rights (objec­tive) pro­tect­ed by the Trade­mark Act.

As the sys­tem is very strict­ly reg­u­lat­ed and there is almost no dis­cre­tionary pow­er of the Office to pro­long terms in the Trade­mark Act, it is high­ly rec­om­mend­ed to dis­cuss trade­mark issue with a local trade­mark lawyer. He will analyse the case and iden­ti­fy not only the most suit­able way for­ward but also the required evi­dence for pro­tect­ing the client’s inter­ests.

The system for protection of existing trademarks in the Czech Republic is based on the fostering of both the general interests of the public (observation) and the relative interests of holders of specific rights (objective) protected by the Trademark Act.

Ochrana starších ochranných známek v českém právu

Tento článek shrnuje informace k ochraně starších ochranných známek.

Úvod

Pod­nikatelé nejen v České repub­lice, ale i po celém světě, se snaží chránit svůj majetek a aktiv­i­ty vše­mi dos­tup­ný­mi způ­so­by. Klíčová ochrana zájmů spočívá v zachování práv duševního vlast­nictví, jako jsou ochran­né známky, průmyslové vzo­ry, paten­ty, autorská prá­va nebo know-how.

Zatím­co paten­ty, know-how nebo autorská prá­va nej­sou čas­to vnímá­na širok­ou veře­jnos­tí, zejmé­na ochran­né známky jsou rozho­du­jící pro komu­nikaci pod­nikatele se svý­mi zákazníky při nabízení zboží či služeb. Součas­ně jsou ochran­né známky čas­to terčem konkuren­tů, kteří chtějí přilákat zákazníky jiných, a to jak pomocí legál­ních, tak i nelegál­ních metod. Takovým pří­pa­dem je i reg­is­trace ochran­né známky zaměnitel­né s jinou ochran­nou známk­ou nebo reg­is­trace ochran­né známky, která je jen kopií cizího obchod­ního jmé­na.

Pokud jde o ochranu vlast­ní­ka ochran­né známky v České repub­lice, je v tomh­le ohle­du český právní řád vel­mi rozv­in­utý a nabízí celou řadu způ­sobů ochrany, a to jak na zák­ladě evrop­ského tak i českého prá­va. Na ochranu exis­tu­jících ochran­ných známek před nele­git­im­ním podáním žádosti o zápis ochran­né známky upravu­je zákon o ochran­ných známkách dva nástro­je, které nabíze­jí vel­mi sil­nou a účin­nou ochranu – připomínky a námitky.

Připomínky

Všech­ny stá­va­jící ochran­né známky a žádosti o zápis ochran­né známky jsou před­mětem zápisu do rejstříku ochran­ných známek, vedeném Úřa­dem průmyslového vlast­nictví České repub­liky (dále jen “Úřad“).

Připomínky (podle § 24 zákona o ochran­ných známkách) může podat každý až do doby zápisu ochran­né známky do rejstříku. Možnost podat připomínky je založe­na na exis­ten­ci abso­lut­ního důvo­du k odmít­nutí reg­is­trace, tedy např. název je nezpů­so­bilý tvořit ochran­nou známku, názvu chy­bí charak­ter­i­stické rysy, název je tvořen označení­mi nebo úda­ji, které se staly obvyk­lé v hov­orovém jazyce, název porušu­je veře­jný pořádek nebo dobré mravy atd.).

Cílem připomínek je chránit zák­lad­ní hod­no­ty a niko­liv řešit konkrét­ní spory mezi jed­notlivý­mi strana­mi. Z toho­to důvo­du je Úřad povi­nen posou­dit připomínky v každém jed­notlivém pří­padě, přičemž oso­ba, která připomínku podala, se nemůže stát účast­níkem řízení žádosti o zápis přís­lušné ochran­né známky.

Námitky

Nevýhody insti­tu­tu připomínek jsou kom­pen­zovány právním insti­tutem námitek. Ve srovnání s připomínka­mi, námitky (podle § 25 zákona o ochran­ných známkách) mohou podat pouze oso­by s přímým vzta­hem k chráněným právům (např. drži­tel starší ochran­né známky), přičemž písem­né podání námitky musí obsa­ho­vat odůvod­nění a musí být pod­loženo důkazy.

Námitky lze podat ve lhůtě tří měsíců ode dne zveře­jnění žádosti o zápis ochran­né známky. Tato lhů­ta nemůže být prod­louže­na a nedo­držení této lhů­ty nelze promi­nout. Toto pravid­lo je tak přís­né, že dokonce i ofi­ciál­ní poplatek musí být uhrazen do uplynutí této lhů­ty.

Pokud jde o námitkové řízení, navrho­va­tel musí označit a pře­dat Úřadu vešk­eré rel­e­vant­ní důkazy pod­poru­jící námitku a dokázat všech­ny skutečnos­ti uve­dené v podané námitce. Pokud tak navrho­va­tel neučiní, námit­ka bude zamít­nu­ta, neboť Úřad rozho­du­je pouze na zák­ladě skutečnos­tí a důkazů uve­dených v námitce. Kromě toho Úřad nedo­volí žád­né doplnění námitek ani důkazů před­ložených na pod­poru námitek po uplynutí lhů­ty tří měsíců.

Z toho důvo­du je nes­mírně důležité, aby každý maji­tel ochran­né známky sle­doval žádosti o zápisy nových ochran­ných známek a v pří­padě jakýchko­liv rel­e­vant­ních zjištění začal se sbíráním pod­poru­jících doku­men­tů, potvrzení o užívání starší ochran­né známky a další infor­ma­ce, které by právní­mu zás­tup­ci umožnili hájit jeho zájmy v rám­ci námitkového řízení.

Závěr

Součast­ný sys­tém ochrany ochran­ných známek na území České repub­liky je založen jak na pod­poře obec­ných zájmů veře­jnos­ti (připomínky) tak na pod­poře zájmů konkrét­ních držitelů zvlášt­ních práv (námitky) chráněných zákonem o ochran­ných známkách.

Vzh­le­dem k tomu, že ten­to sys­tém je vel­mi přís­ně reg­ulován a Úřad v tom­to ohle­du nedisponu­je téměř žád­nou diskreční pravo­mocí, doporuču­je se pro­jed­nat vešk­eré záleži­tosti týka­jící se ochran­ných známek s lokál­ním právníkem zabý­va­jícím se touto prob­lematik­ou. Ten nejenže pomůže při analýze pří­padu a návrhu jeho vhod­ného řešení, ale rovněž při doka­zování potřeb­ném pro ochranu zájmů svého klien­ta.