Banking, Finance & CM

New Draft Polish Law on Bonds

The Polish parliament is working on a new law on bonds that could make obtaining capital market financing in Poland easier.

The debt securities market in Poland

Accord­ing to the draft assump­tions, the new law on bonds should ease growth and sup­port devel­op­ment of the long-term non-trea­sury debt secu­ri­ties mar­ket in Poland. It should also boost the con­fi­dence and safe­ty of the mar­ket by remov­ing cer­tain doubts about the inter­pre­ta­tion of the exist­ing law on bonds.

Cur­rent­ly in Poland the long-term non-trea­sury debt secu­ri­ties mar­ket is inad­e­quate­ly devel­oped, espe­cial­ly in com­par­i­son to well-estab­lished tra­di­tion­al bank loan and stock mar­kets. This in par­tic­u­lar relates to non-finan­cial com­pa­nies’ bonds. The goal of the new law is to sup­port devel­op­ment of the bonds mar­ket in Poland and to make it a com­ple­men­tary source of financ­ing in rela­tion to the bank loan mar­ket.

Brief overview of the main changes

The new draft law on bonds intro­duces new reg­u­la­tions and con­struc­tions to the Pol­ish bonds mar­ket.

Bond­hold­er meet­ing – new insti­tu­tion
The cur­rent law on bonds does not reg­u­late the activ­i­ties of bond­hold­er meet­ings. But such an insti­tu­tion has recent­ly become a com­mon fea­ture in the terms of the issuance of bonds, based on the solu­tions used in oth­er coun­tries. The new draft law describes this insti­tu­tion in greater detail and grants the meet­ing the pow­er to amend the terms of bonds. Cur­rent­ly there is seri­ous doubt con­cern­ing amend­ment to the terms of bonds after their issue. There­fore, such a change is much need­ed. In prac­tice, bond­hold­er meet­ings rarely pass amend­ments to the terms of bonds.

The rules for the func­tion­ing and pow­ers of the meet­ing are gen­er­al­ly sim­i­lar to those of the share­hold­ers’ meet­ing pro­vid­ed for in the Pol­ish com­mer­cial com­pa­nies code.

Sub­or­di­nat­ed bonds – a new type
Cur­rent­ly sub­or­di­nat­ed bonds are only used as an instru­ment for increas­ing the bank’s ancil­lary funds. The new law pro­vides for the pos­si­bil­i­ty to issue sub­or­di­nat­ed bonds also by issuers oth­er than banks. Bond­hold­ers of the sub­or­di­nat­ed bonds would be sat­is­fied sole­ly before hold­ers of equi­ty instru­ments. Claims result­ing from such bonds would be sub­or­di­nat­ed to oth­er cred­i­tors’ claims against the issuer, and bond­hold­ers’ receiv­ables would be paid after oth­er cred­i­tors are sat­is­fied.

Per­pet­u­al bonds – a new type
The main fea­tures of this type of bonds would be no redemp­tion and the issuer’s oblig­a­tion to pay inter­est indef­i­nite­ly. How­ev­er, in terms of the issue, the issuer may reserve a right to redeem the bonds (if exer­cised, the per­pet­u­al bonds would become bonds with a tenure of at least five years). Addi­tion­al­ly, per­pet­u­al bonds may become due and payable if there is a delay in inter­est dis­burse­ments, if the issuer is declared bank­rupt or if liq­ui­da­tion of the issuer opens. Cur­rent­ly, the right of issu­ing per­pet­u­al bonds is reserved only for banks.

Remov­ing doubts in inter­pre­ta­tion
The draft clar­i­fies doubts cur­rent­ly sur­round­ing the issu­ing of bonds gov­erned by Pol­ish law by non-Pol­ish enti­ties. For instance, the draft pro­vides that sole juris­dic­tion over any dis­putes relat­ing to such bonds would rest with the Dis­trict Court for War­saw (Śród­mieś­cie).

The draft pro­vides for the pos­si­bil­i­ty of bond issues by SPVs whose sole object of oper­a­tion is acquir­ing financ­ing through bonds issuance.

Last­ly, the draft pro­vides for the pos­si­bil­i­ty of issu­ing bonds secured with col­lat­er­al estab­lished only after the issuance.

Sta­tus of the law
The new draft law on bonds is before the Pol­ish par­lia­ment and should be on the vot­ing agen­da in late 2014 or ear­ly 2015.

The ultimate goal of the new law is to support the development of the bonds market in Poland and to make it a source of financing that complements the bank loan market.

Projekt nowej ustawy o obligacjach

Sejm pracuje nad nową ustawą o obligacjach, która powinna ułatwić pozyskiwanie kapitału z rynku finansowego.

Rynek papierów dłużnych w Polsce

Zgod­nie z założe­ni­a­mi do pro­jek­tu, nowa ustawa o oblig­ac­jach powin­na ułatwić i wspomóc rozwój rynku nieskar­bowych dłu­goter­mi­nowych papierów dłużnych Polsce. Pro­jekt powinien również umoc­nić pewność i bez­pieczeńst­wo obro­tu poprzez wye­lim­i­nowanie pewnych wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych możli­wych inter­pre­tacji obow­iązu­jącego prawa.

Obec­nie rynek nieskar­bowych dłu­goter­mi­nowych papierów dłużnych Polsce jest rozwinię­ty w sposób niedostate­czny, w szczegól­noś­ci w porów­na­niu do ugrun­towanej pozy­cji rynku trady­cyjnego kredy­tu i rynku gieł­dowego. W najwięk­szym stop­niu doty­czy to oblig­acji przed­siębiorstw spoza rynku finan­sowego. Celem nowej ustawy jest wspar­cie roz­wo­ju rynku oblig­acji w Polsce i uczynie­nie z niego uzu­peł­ni­a­jącego źródła pozyski­wa­nia finan­sowa­nia w sto­sunku do rynku kredy­tu.

Krótki zarys głównych zmian

Pro­jekt ustawy o oblig­ac­jach wprowadza nowe kon­strukc­je i insty­tuc­je na pol­s­ki rynek oblig­acji.

Zgro­madze­nie oblig­atar­iuszy – nowa insty­tuc­ja
Obec­na ustawa o oblig­ac­jach nie reg­u­lu­je dzi­ałal­noś­ci zgro­madzenia oblig­atar­iuszy. Jed­nakże w ostat­nim cza­sie taka insty­tuc­ja stała dość powszech­nie wprowadzaną przez warun­ki emisji, w opar­ciu o rozwiąza­nia przyjęte w innych kra­jach. Pro­jekt nowej ustawy opisu­je tę insty­tucję dokład­nie i przyz­na­je zgro­madze­niu oblig­atar­iuszy pra­wo do zmi­any warunk­ów emisji oblig­acji. W chwili obec­nej ist­nieje poważ­na wąt­pli­wość czy warun­ki emisji oblig­acji mogą zostać zmienione po dacie emisji. Wobec wspom­ni­anej wąt­pli­woś­ci taka zmi­ana jest wielce potrzeb­na, jed­nakże w prak­tyce zgro­madzenia oblig­atar­iuszy rzad­ko przegłosowu­ją zmi­anę warunk­ów emisji.

Zasady dzi­ała­nia i uprawnienia zgro­madzenia oblig­atar­iuszy są co do zasady zbliżone do zasad dzi­ała­nia i uprawnień zgro­madzenia wspól­ników ure­g­u­lowanego w kodek­sie spółek hand­lowych.

Oblig­ac­je pod­porząd­kowane – nowy rodzaj
Obec­nie oblig­ac­je pod­porząd­kowane są wyko­rzysty­wane wyłącznie w celu pod­wyższenia fun­duszy uzu­peł­ni­a­ją­cych banków. Nowa ustawa umożli­wia emi­towanie oblig­acji pod­porząd­kowanych również przez pod­mio­ty inne niż ban­ki. Wierzytel­noś­ci oblig­atar­iuszy oblig­acji pod­porząd­kowanych były­by zaspoka­jane wyłącznie przed uprawniony­mi z tytułu kap­i­tału włas­nego (equi­ty). Takie wierzytel­noś­ci były­by pod­porząd­kowane wierzytel­noś­ciom pozostałych wierzy­cieli emi­ten­ta i były­by spła­cane dopiero gdy pozostali wierzy­ciele zaspokoili swo­je wierzytel­noś­ci.

Oblig­ac­je wieczyste – nowy rodzaj
Główną cechą tego rodza­ju oblig­acji jest to, że nie podle­gały­by wykupowi a obow­iązek wypłaty odsetek ciążył­by na emi­ten­cie przez czas nieoz­nac­zony. Jed­nakże w warunk­ach emisji emi­tent mógł­by zas­trzec pra­wo „umorzenia” oblig­acji (w takiej sytu­acji oblig­ac­je wieczyste stawały­by się oblig­ac­ja­mi z ter­minem wykupu wynoszą­cym przy­na­jm­niej pięć lat). Dodatkowo, oblig­ac­je wieczyste mogą podle­gać obow­iązkowi wykupu jeśli wys­tąpiły opóźnienia w wypła­cie odsetek lub jeśli została ogłos­zona upadłość emi­ten­ta. W chwili obec­nej wyłącznie ban­ki mogą emi­tować oblig­ac­je wieczyste.

Usunię­cie wąt­pli­woś­ci inter­pre­ta­cyjnych
Pro­jekt nowej ustawy wyjaś­nia wąt­pli­woś­ci doty­czące emisji oblig­acji rząd­zonych pol­skim prawem przez emi­ten­tów z siedz­ibą poza Pol­ską.

Pro­jekt dopuszcza możli­wość emisji oblig­acji przez spół­ki spec­jal­nego przez­naczenia (SPV), których jedynym zadaniem było­by pozyskanie finan­sowa­nia z emisji oblig­acji.

Dodatkowo, pro­jekt dopuszcza możli­wość emisji oblig­acji zabez­piec­zonych, gdzie zabez­piecze­nie zostanie ustanowione już po samej emisji.

Stan prac
Pro­jekt nowej ustawy o oblig­ac­jach jest przed­miotem prac sej­mowych i powinien trafić pod głosowanie na przełomie 2014 i 2015 r. lub na początku 2015 r.

Celem nowej ustawy jest wsparcie rozwoju rynku obligacji w Polsce i uczynienie z niego uzupełniającego źródła pozyskiwania finansowania w stosunku do rynku kredytu.