EU & Competition

New Competition Rules in Poland

On 18 January 2015 significant amendments to the Polish competition law will enter into force (the Amendment). The reform is aimed both at making merger control more efficient and at introducing changes to antitrust regulations.

Merger control

The Amendment introduces a two-stage procedure for notifications of concentration. Transactions which do not raise competition concerns will be cleared within a month in stage one. Merger control experts expect that ca 80% of transactions will be covered by this stage. More complex transactions will be dealt with in the second stage, which will last four more months.
 
The Amendment also foresees that the Office for Competition and Consumer Protection (OCCP) may present any concerns it has about a transaction before issuing the clearance. The involved companies will therefore get a chance to address these concerns and offer modifications to the planned concentration to avoid anti-competitive consequences. The presentation of OCCP’s concerns will be deemed as a phase preceding the establishment of conditions, if a conditional clearance is expected.
 
The Amendment also aims to eliminate the loopholes in multi-stage transactions (subsequent acquisitions of relatively small parts of a business/subsidiaries by one entity over a certain period of time not longer than two years), which currently fall outside the scope of the obligation of clearance due to the low turnover associated with the involved parts of a company’s business/certain subsidiaries. After the Amendment enters into force, if the entire series of transactions exceeds the given turnover threshold, it will be subject to clearance.

Inspections and searches

The Amendment will introduce a clear division between inspection and search via provisions that apply to the search itself. The inspectors’ authorisation will also expressly cover access to other devices containing IT data or systems, including access to IT systems owned by other entities that contain the inspected firm’s data connected with the subject of control, in particular email correspondence. The inspected undertaking will be obliged to ensure access to such devices.

An inspected undertaking or natural person whose rights were infringed during the search will be entitled to file a complaint to the court of competition and consumer protection. But filing a complaint will not suspend the search. Moreover, the new law explicitly enumerates provisions of the Freedom of Economic Activity Act and the Criminal Prodceedings Code (CPC), which apply to searches conducted on its basis. Especially important is reference to the provisions of the CPC that guarantee protection of professional secrecy in the course of searches.

Fines

The most controversial proposal in the Amendment relates to fines. The reform envisages that the liability for an infringement of the prohibition against anti-competitive activity will be borne not only by an undertaking but also by its directors (board members, managers) whose actions or omissions led to such an infringement. In the latter case, liability will be limited to infringements committed intentionally. The envisaged maximum fine for individuals is PLN 2 mln (ca EUR 500,000) each. The fines imposed on the undertaking and its managing persons will be imposed in the same decision.

Remedies

Under the new law, a new competition tool, the application of remedies, will be introduced to Polish competition law. If an infringement against the prohibition of anti-competitive agreements or an abuse of a dominant position is found, the OCCP in its decision recognising the practice as restricting competition may impose not only an order to refrain from illegal practice but also an obligation to apply certain measures (remedies), explicitly indicated by the OCCP, to cease the restricting competition practice or remedy its effects.

Settlements

The settlement procedure is another new tool provided by the new law, which aims to simplify and accelerate the proceedings before the OCCP. According to the new provision, if a certain infringement is found, then in exchange for a 10% fine reduction, an undertaking and/or its director will be expected not to appeal against the decision. Nonetheless, the OCCP will have the right to withdraw from the settlement procedure at any stage if, in its opinion, the settlement will not speed up the proceedings. Also, the party to the proceedings will have the right to withdraw from the settlement after notification of the OCCP.

Leniency programme

Apart from immunity, the leniency programme will provide for a maximum 50%, 30% and 20% reduction in fines for leniency applicants. Also, it will be supplemented by a “leniency plus” programme, which will apply if an undertaking that files a leniency application discloses to the OCCP information about another anti-competitive practice that had been unknown to the OCCP. In return, an additional reduction in the fine will be granted. The application of this tool is supposed to lead to an increase in the detection of anti-competitive agreements.

The most controversial proposal in the Amendment relates to fines. The reform envisages that the liability for an infringement of the prohibition against anti-competitive activity will be borne not only by an undertaking but also by its directors whose actions or omissions led to such an infringement.

Nowe przepisy dotyczące ochrony konkurencji w Polsce

18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja polskich przepisów dotyczących ochrony konkurencji. Reforma ma na celu zwiększenie skuteczności kontroli koncentracji, jak również wprowadzenie zmian do regulacji antymonopolowych.

Kontrola koncentracji

Nowelizacja wprowadza dwuetapową procedurę dla zgłoszeń zamiaru koncentracji. Transakcje, które nie budzą wątpliwości, co do zgodności z prawem ochrony konkurencji, będą rozpatrywane w ramach pierwszego etapu trwającego jeden miesiąc. Specjaliści z zakresu prawa ochrony konkurencji spodziewają się, że ok. 80% transakcji będzie finalizowanych na tym etapie postępowania. Bardziej skomplikowane transakcje będą analizowane podczas drugiego etapu, który będzie trwał cztery kolejne miesiące.
 
Nowelizacja przewiduje także, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) może przedstawiać swoje zastrzeżenia co do transakcji jeszcze przed wydaniem zgody na koncentrację. Spółki uczestniczące w koncentracji będą miały szansę odnieść się do zastrzeżeń i zaproponować modyfikacje w planowanej koncentracji w celu zapobiegnięcia jej antykonkurencyjnym skutkom. Przedstawienie uwag przez UOKiK będzie mogło zostać uznane za etap poprzedzający ustalenie warunków, jeśli spodziewane jest wydanie decyzji o zgodzie warunkowej.
 
Celem nowelizacji jest również wyeliminowanie luk w przypadku transakcji wieloetapowych (następujące po sobie przejęcia stosunkowo niewielkich części przedsiębiorstw/spółek zależnych przez jeden podmiot w ciągu określonego czasu, nie dłuższego niż dwa lata), które obecnie nie wymagają zgody z uwagi na zbyt niski obrót poszczególnych części przedsiębiorstw/spółek zależnych biorących udział w koncentracji. Po wejściu w życie nowelizacji, jeśli cała seria transakcji przekracza określony próg obrotu, wymagana będzie zgoda na koncentrację.

Kontrole i przeszukania

Nowelizacja wprowadzi jasny podział na kontrolę i przeszukanie poprzez wprowadzenie przepisów, które odnoszą się wyłącznie do przeszukania. Upoważnienie organów kontrolujących będzie wprost obejmowało dostęp do urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemy informatyczne, w tym także do systemów informatycznych będących własnością innego podmiotu i zawierających dane kontrolowanego związane z przedmiotem kontroli, w szczególności korespondencję e-mail. Kontrolowany podmiot będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu do takich urządzeń.

Kontrolowane przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, której prawa zostały naruszone podczas przeszukania, będą miały prawo do złożenia zażalenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożenie zażalenia nie spowoduje jednak wstrzymania przeszukania. Ponadto, znowelizowana ustawa będzie wprost wskazywać przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksu postępowania karnego (KPK), które będą miały zastosowanie do przeszukań prowadzonych na jej podstawie. Szczególnie istotne jest odwołanie do przepisów KPK gwarantujących ochronę tajemnicy zawodowej podczas przeszukania.

Kary pieniężne

Największe kontrowersje budzą nowe przepisy odnoszące się do kar pieniężnych. Nowelizacja przewiduje, że odpowiedzialność za naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję ponosić będzie nie tylko przedsiębiorca (spółka), ale i osoby zarządzające w spółce, których działania lub zaniechania doprowadziły do naruszenia przepisów ustawy. W tym drugim przypadku odpowiedzialność będzie jednak ograniczona tylko do naruszeń popełnionych umyślnie. Kara pieniężna nakładana na osobę zarządzającą odpowiedzialną za naruszenie ustawy będzie mogła wynosić maksymalnie 2 mln PLN (ok. 500.000 EUR). Kary pieniężne będą nakładane na spółkę oraz osoby nią zarządzające w tej samej decyzji.

Środki zaradcze

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa nowy mechanizm ochrony konkurencji w postaci tzw. środków zaradczych (ang. remedies). W przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję lub nadużycia pozycji dominującej UOKiK w swojej decyzji uznającej daną praktykę za ograniczającą konkurencję będzie mógł nakazać nie tylko zaniechanie bezprawnej praktyki, ale również zastosowanie oznaczonych przez siebie środków w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków.

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze jest kolejnym nowym mechanizmem przewidzianym w nowelizacji, którego celem jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed UOKiK. W myśl nowych przepisów, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, kara nałożona na sprawcę i/lub osoby zarządzające będzie mogła zostać obniżona o 10%, jeśli ukarani nie będą odwoływać się od decyzji o nakładającej karę. Niemniej, UOKiK będzie miał prawo do wycofania się z tej procedury na każdym jej etapie, jeśli, w jego ocenie, nie przyczyni się ona do przyspieszenia postępowania. Ponadto, także strona postępowania będzie miała prawo do wycofania się z procedury dobrowolnego poddania się karze po uprzednim zawiadomieniu UOKiK.

Program leniency

Poza zwolnieniem od kar, program leniency będzie przewidywał także maksymalnie 50%, 30% i 20% obniżenie kary dla uczestników bezprawnego porozumienia ubiegających się o złagodzenie kary. Ponadto, program leniency zostanie uzupełniony o tzw. program leniency plus, który znajdzie zastosowanie, gdy przedsiębiorca ubiegający się o złagodzenie kary ujawni UOKiK informacje na temat innych praktyk ograniczających konkurencję, które nie były wcześniej znane UOKiK. W zamian zostanie udzielone dodatkowe obniżenie kary. Przewiduje się, że zastosowanie tego mechanizmu doprowadzi do zwiększenia wykrywalności porozumień ograniczających konkurencję..

Cytat: Największe kontrowersje budzą nowe przepisy odnoszące się do kar pieniężnych. Nowelizacja przewiduje, że odpowiedzialność za naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję ponosić będzie nie tylko spółka, ale i osoby nią zarządzające, których działania lub zaniechania doprowadziły do naruszenia przepisów ustawy.