EU & Competition

New Competition Rules in Poland

On 18 January 2015 significant amendments to the Polish competition law will enter into force (the Amendment). The reform is aimed both at making merger control more efficient and at introducing changes to antitrust regulations.

Merger control

The Amend­ment intro­duces a two-stage pro­ce­dure for noti­fi­ca­tions of con­cen­tra­tion. Trans­ac­tions which do not raise com­pe­ti­tion con­cerns will be cleared with­in a month in stage one. Merg­er con­trol experts expect that ca 80% of trans­ac­tions will be cov­ered by this stage. More com­plex trans­ac­tions will be dealt with in the sec­ond stage, which will last four more months.
 
The Amend­ment also fore­sees that the Office for Com­pe­ti­tion and Con­sumer Pro­tec­tion (OCCP) may present any con­cerns it has about a trans­ac­tion before issu­ing the clear­ance. The involved com­pa­nies will there­fore get a chance to address these con­cerns and offer mod­i­fi­ca­tions to the planned con­cen­tra­tion to avoid anti-com­pet­i­tive con­se­quences. The pre­sen­ta­tion of OCCP’s con­cerns will be deemed as a phase pre­ced­ing the estab­lish­ment of con­di­tions, if a con­di­tion­al clear­ance is expect­ed.
 
The Amend­ment also aims to elim­i­nate the loop­holes in mul­ti-stage trans­ac­tions (sub­se­quent acqui­si­tions of rel­a­tive­ly small parts of a business/subsidiaries by one enti­ty over a cer­tain peri­od of time not longer than two years), which cur­rent­ly fall out­side the scope of the oblig­a­tion of clear­ance due to the low turnover asso­ci­at­ed with the involved parts of a company’s business/certain sub­sidiaries. After the Amend­ment enters into force, if the entire series of trans­ac­tions exceeds the giv­en turnover thresh­old, it will be sub­ject to clear­ance.

Inspections and searches

The Amend­ment will intro­duce a clear divi­sion between inspec­tion and search via pro­vi­sions that apply to the search itself. The inspec­tors’ autho­ri­sa­tion will also express­ly cov­er access to oth­er devices con­tain­ing IT data or sys­tems, includ­ing access to IT sys­tems owned by oth­er enti­ties that con­tain the inspect­ed firm’s data con­nect­ed with the sub­ject of con­trol, in par­tic­u­lar email cor­re­spon­dence. The inspect­ed under­tak­ing will be oblig­ed to ensure access to such devices.

An inspect­ed under­tak­ing or nat­ur­al per­son whose rights were infringed dur­ing the search will be enti­tled to file a com­plaint to the court of com­pe­ti­tion and con­sumer pro­tec­tion. But fil­ing a com­plaint will not sus­pend the search. More­over, the new law explic­it­ly enu­mer­ates pro­vi­sions of the Free­dom of Eco­nom­ic Activ­i­ty Act and the Crim­i­nal Prod­ceed­ings Code (CPC), which apply to search­es con­duct­ed on its basis. Espe­cial­ly impor­tant is ref­er­ence to the pro­vi­sions of the CPC that guar­an­tee pro­tec­tion of pro­fes­sion­al secre­cy in the course of search­es.

Fines

The most con­tro­ver­sial pro­pos­al in the Amend­ment relates to fines. The reform envis­ages that the lia­bil­i­ty for an infringe­ment of the pro­hi­bi­tion against anti-com­pet­i­tive activ­i­ty will be borne not only by an under­tak­ing but also by its direc­tors (board mem­bers, man­agers) whose actions or omis­sions led to such an infringe­ment. In the lat­ter case, lia­bil­i­ty will be lim­it­ed to infringe­ments com­mit­ted inten­tion­al­ly. The envis­aged max­i­mum fine for indi­vid­u­als is PLN 2 mln (ca EUR 500,000) each. The fines imposed on the under­tak­ing and its man­ag­ing per­sons will be imposed in the same deci­sion.

Remedies

Under the new law, a new com­pe­ti­tion tool, the appli­ca­tion of reme­dies, will be intro­duced to Pol­ish com­pe­ti­tion law. If an infringe­ment against the pro­hi­bi­tion of anti-com­pet­i­tive agree­ments or an abuse of a dom­i­nant posi­tion is found, the OCCP in its deci­sion recog­nis­ing the prac­tice as restrict­ing com­pe­ti­tion may impose not only an order to refrain from ille­gal prac­tice but also an oblig­a­tion to apply cer­tain mea­sures (reme­dies), explic­it­ly indi­cat­ed by the OCCP, to cease the restrict­ing com­pe­ti­tion prac­tice or rem­e­dy its effects.

Settlements

The set­tle­ment pro­ce­dure is anoth­er new tool pro­vid­ed by the new law, which aims to sim­pli­fy and accel­er­ate the pro­ceed­ings before the OCCP. Accord­ing to the new pro­vi­sion, if a cer­tain infringe­ment is found, then in exchange for a 10% fine reduc­tion, an under­tak­ing and/or its direc­tor will be expect­ed not to appeal against the deci­sion. Nonethe­less, the OCCP will have the right to with­draw from the set­tle­ment pro­ce­dure at any stage if, in its opin­ion, the set­tle­ment will not speed up the pro­ceed­ings. Also, the par­ty to the pro­ceed­ings will have the right to with­draw from the set­tle­ment after noti­fi­ca­tion of the OCCP.

Leniency programme

Apart from immu­ni­ty, the lenien­cy pro­gramme will pro­vide for a max­i­mum 50%, 30% and 20% reduc­tion in fines for lenien­cy appli­cants. Also, it will be sup­ple­ment­ed by a “lenien­cy plus” pro­gramme, which will apply if an under­tak­ing that files a lenien­cy appli­ca­tion dis­clos­es to the OCCP infor­ma­tion about anoth­er anti-com­pet­i­tive prac­tice that had been unknown to the OCCP. In return, an addi­tion­al reduc­tion in the fine will be grant­ed. The appli­ca­tion of this tool is sup­posed to lead to an increase in the detec­tion of anti-com­pet­i­tive agree­ments.

The most controversial proposal in the Amendment relates to fines. The reform envisages that the liability for an infringement of the prohibition against anti-competitive activity will be borne not only by an undertaking but also by its directors whose actions or omissions led to such an infringement.

Nowe przepisy dotyczące ochrony konkurencji w Polsce

18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja polskich przepisów dotyczących ochrony konkurencji. Reforma ma na celu zwiększenie skuteczności kontroli koncentracji, jak również wprowadzenie zmian do regulacji antymonopolowych.

Kontrola koncentracji

Now­eliza­c­ja wprowadza dwue­tapową pro­ce­durę dla zgłoszeń zami­aru kon­cen­tracji. Transakc­je, które nie budzą wąt­pli­woś­ci, co do zgod­noś­ci z prawem ochrony konkurencji, będą roz­pa­try­wane w ramach pier­wszego eta­pu trwa­jącego jeden miesiąc. Spec­jal­iś­ci z zakre­su prawa ochrony konkurencji spodziewa­ją się, że ok. 80% transakcji będzie final­i­zowanych na tym etapie postępowa­nia. Bardziej skom­p­likowane transakc­je będą anal­i­zowane pod­czas drugiego eta­pu, który będzie trwał cztery kole­jne miesiące.
 
Now­eliza­c­ja przewidu­je także, że Prezes Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów (dalej: UOKiK) może przed­staw­iać swo­je zas­trzeże­nia co do transakcji jeszcze przed wydaniem zgody na kon­cen­trację. Spół­ki uczest­niczące w kon­cen­tracji będą miały szan­sę odnieść się do zas­trzeżeń i zapro­ponować mody­fikac­je w planowanej kon­cen­tracji w celu zapo­bieg­nię­cia jej antykonkuren­cyjnym skutkom. Przed­staw­ie­nie uwag przez UOKiK będzie mogło zostać uznane za etap poprzedza­ją­cy ustal­e­nie warunk­ów, jeśli spodziewane jest wydanie decyzji o zgodzie warunk­owej.
 
Celem now­eliza­cji jest również wye­lim­i­nowanie luk w przy­pad­ku transakcji wieloetapowych (następu­jące po sobie prze­ję­cia sto­sunkowo niewiel­kich częś­ci przedsiębiorstw/spółek zależnych przez jeden pod­miot w ciągu określonego cza­su, nie dłuższego niż dwa lata), które obec­nie nie wyma­ga­ją zgody z uwa­gi na zbyt nis­ki obrót poszczegól­nych częś­ci przedsiębiorstw/spółek zależnych biorą­cych udzi­ał w kon­cen­tracji. Po wejś­ciu w życie now­eliza­cji, jeśli cała seria transakcji przekracza określony próg obro­tu, wyma­gana będzie zgo­da na kon­cen­trację.

Kontrole i przeszukania

Now­eliza­c­ja wprowadzi jas­ny podzi­ał na kon­trolę i przeszukanie poprzez wprowadze­nie przepisów, które odnoszą się wyłącznie do przeszuka­nia. Upoważnie­nie organów kon­trolu­ją­cych będzie wprost obe­j­mowało dostęp do urządzeń zaw­ier­a­ją­cych dane infor­maty­czne lub sys­te­my infor­maty­czne, w tym także do sys­temów infor­maty­cznych będą­cych włas­noś­cią innego pod­mio­tu i zaw­ier­a­ją­cych dane kon­trolowanego związane z przed­miotem kon­troli, w szczegól­noś­ci kore­spon­dencję e‑mail. Kon­trolowany pod­miot będzie zobow­iązany do zapewnienia dostępu do takich urządzeń.

Kon­trolowane przed­siębiorstwo lub oso­ba fizy­cz­na, której prawa zostały narus­zone pod­czas przeszuka­nia, będą miały pra­wo do złoże­nia zażale­nia do Sądu Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów. Złoże­nie zażale­nia nie spowodu­je jed­nak wstrzy­ma­nia przeszuka­nia. Pon­ad­to, znow­eli­zowana ustawa będzie wprost wskazy­wać przepisy Ustawy o swo­bodzie dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej oraz Kodek­su postępowa­nia karnego (KPK), które będą miały zas­tosowanie do przeszukań prowad­zonych na jej pod­staw­ie. Szczegól­nie istotne jest odwołanie do przepisów KPK gwaran­tu­ją­cych ochronę tajem­ni­cy zawodowej pod­czas przeszuka­nia.

Kary pieniężne

Najwięk­sze kon­trow­er­sje budzą nowe przepisy odnoszące się do kar pieniężnych. Now­eliza­c­ja przewidu­je, że odpowiedzial­ność za narusze­nie zakazu zaw­iera­nia porozu­mień ogranicza­ją­cych konkurencję ponosić będzie nie tylko przed­siębior­ca (spół­ka), ale i oso­by zarządza­jące w spółce, których dzi­ała­nia lub zaniecha­nia doprowadz­iły do naruszenia przepisów ustawy. W tym drugim przy­pad­ku odpowiedzial­ność będzie jed­nak ogranic­zona tylko do naruszeń popełnionych umyśl­nie. Kara pienięż­na nakładana na osobę zarządza­jącą odpowiedzial­ną za narusze­nie ustawy będzie mogła wynosić maksy­mal­nie 2 mln PLN (ok. 500.000 EUR). Kary pieniężne będą nakładane na spółkę oraz oso­by nią zarządza­jące w tej samej decyzji.

Środki zaradcze

Now­eliza­c­ja wprowadza do pol­skiego prawa nowy mech­a­nizm ochrony konkurencji w postaci tzw. środ­ków zarad­czych (ang. reme­dies). W przy­pad­ku naruszenia zakazu porozu­mień ogranicza­ją­cych konkurencję lub naduży­cia pozy­cji domin­u­jącej UOKiK w swo­jej decyzji uzna­jącej daną prak­tykę za ogranicza­jącą konkurencję będzie mógł nakazać nie tylko zaniechanie bezprawnej prak­ty­ki, ale również zas­tosowanie oznac­zonych przez siebie środ­ków w celu zaniecha­nia stosowa­nia prak­ty­ki lub usunię­cia jej skutków.

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne pod­danie się karze jest kole­jnym nowym mech­a­nizmem przewidzianym w now­eliza­cji, którego celem jest uproszcze­nie i przyspiesze­nie postępowa­nia przed UOKiK. W myśl nowych przepisów, w przy­pad­ku stwierdzenia naruszenia prawa, kara nałożona na spraw­cę i/lub oso­by zarządza­jące będzie mogła zostać obniżona o 10%, jeśli ukarani nie będą odwoły­wać się od decyzji o nakłada­jącej karę. Niem­niej, UOKiK będzie miał pra­wo do wyco­fa­nia się z tej pro­ce­dury na każdym jej etapie, jeśli, w jego oce­nie, nie przy­czyni się ona do przyspieszenia postępowa­nia. Pon­ad­to, także strona postępowa­nia będzie miała pra­wo do wyco­fa­nia się z pro­ce­dury dobrowol­nego pod­da­nia się karze po uprzed­nim zaw­iadomie­niu UOKiK.

Program leniency

Poza zwol­nie­niem od kar, pro­gram lenien­cy będzie przewidy­wał także maksy­mal­nie 50%, 30% i 20% obniże­nie kary dla uczest­ników bezprawnego porozu­mienia ubie­ga­ją­cych się o złagodze­nie kary. Pon­ad­to, pro­gram lenien­cy zostanie uzu­pełniony o tzw. pro­gram lenien­cy plus, który zna­jdzie zas­tosowanie, gdy przed­siębior­ca ubie­ga­ją­cy się o złagodze­nie kary ujawni UOKiK infor­ma­c­je na tem­at innych prak­tyk ogranicza­ją­cych konkurencję, które nie były wcześniej znane UOKiK. W zami­an zostanie udzielone dodatkowe obniże­nie kary. Przewidu­je się, że zas­tosowanie tego mech­a­niz­mu doprowadzi do zwięk­szenia wykry­wal­noś­ci porozu­mień ogranicza­ją­cych konkurencję..

Cytat: Największe kontrowersje budzą nowe przepisy odnoszące się do kar pieniężnych. Nowelizacja przewiduje, że odpowiedzialność za naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję ponosić będzie nie tylko spółka, ale i osoby nią zarządzające, których działania lub zaniechania doprowadziły do naruszenia przepisów ustawy.