Regulatory

Natural Gas Market Legislation in Turkey

With its developing economy and strategic location, Turkey is attractive for both national and foreign investors in natural gas markets. As a corridor and transit line between the major natural gas providing countries, Turkey attracts the attention of reputable natural gas market participants. Its natural gas market is mainly regulated under laws and regulations that accord with EU legislation.

What is the main framework law and competent authority in Turkey?

The legal framework of the Natural Gas Market in Turkey is mainly regulated by the Natural Gas Market Law no. 4646 of 18 April 2001 (NG Law). The NG Law covers the activities of import, transmission, distribution, storage, marketing, trade and export of natural gas.

The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) is an administratively autonomous public administration in the natural gas market, independent in its decision-making process. It grants licences to legal entities that allow them to engage in natural gas market activities in Turkey.

The EMRA reviews the licence applications to (i) ensure conformity with the objectives set forth in the legislation; (ii) evaluate its impact on the protection of consumer rights, promotion of competition and development in the market; (iii) assess the financial strength of the legal entity and/or its shareholders, and its financial resources and (iv) find out the experience and performance of the applicants in the domestic and international markets (if any).

Which legal entities can operate in the natural gas market?

Under the NG Law, licences are granted only to private (established under the Turkish Commercial Code no. 6102) or public legal entities established to conduct the functions of generation, transmission, distribution, wholesale, importation, exportation, trading or storing of natural gas.

Which activities are subject to licencing and what are the obligations of the licensees?

A licence is an authorisation issued by the EMRA, for each market activity, to legal entities so they may operate in the market. Legal entities willing to engage in natural gas market activities must obtain licences from the EMRA. Legal entities that will engage in Turkish natural gas market activities must obtain (before they start the operation) a licence for each activity and facility if the activities are to be conducted in more than one facility.

Licences and certificates are granted for a minimum of 10 years and a maximum of 30 years and may not be transferred.

The principles and procedures related to the licences to be issued to legal entities engaged in the natural gas market activities are regulated under the Natural Gas Market Licence Regulation, published in the Official Gazette no. 24869 of 7 September 2002 (Licence Regulation). Under the current NG Law and Licence Regulation, legal entities may be granted seven types of licences:

 • Import
 • Transmission
 • Storage
 • Wholesale
 • DistributionCompressed natural gas (CNG)
 • Export

To commence the application evaluation, the applicants are notified by EMRA in writing to deposit one percent of the licencing fee into the EMRA account within five days from the date of notification. Otherwise, the application is deemed rejected.

What are the licence fees for 2014?

The licence fees determined by EMRA for 2014 are as follows:

 1. Import activity
  • Licence Issuance Fee – TL 123,260
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh sold
 2. Transmission Activity
 3. Transmission

  • Licence Issuance Fee – TL 925,000
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh transmitted

  Transmission of Liquidated Natural Gas (LNG)

  • Licence Issuance Fee – TL 44,900
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh transmitted
 4. Storage Activity
  • Licence Issuance Fee – TL 246,500
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh stored
 5. Wholesale Activity
  • Licence Issuance Fee – TL 61,630
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh sold
 6. Distribution Activity
  • Licence Issuance Fee – TL 61,630
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh distributed
 7. Activity of Distribution, transmission and sale of compressed natural gas (CNG)
  1. Transmission and distribution of CNG
   • Licence Issuance Fee – TL 12,360
   • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh transmitted and distributed
  2. Sale of CNG
   • Licence Issuance Fee – TL 12,360
   • Annual Licence Fee – Kuruş 0.0005 per kWh sold
 8. Export Activity
  • Licence Issuance Fee – TL 12,360
  • Annual Licence Fee – Kuruş 0 per kWh exported

As a corridor and transit line between the major natural gas providing countries, Turkey attracts the attention of reputable natural gas market participants. The natural gas market is mainly regulated under laws and regulations that accord with EU legislation.

Türkiye’de Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı

Türkiye, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile doğal gaz piyasasında hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke durumuna gelmiştir. Türkiye, doğal gaz sağlayıcı başlıca ülkeler arasında bir koridor ve transit hat olduğu için, tanınmış doğal gaz piyasası katılımcılarının dikkatini çekmektedir. Türkiye doğal gaz piyasası esasen AB mevzuatına uygun olarak çıkarılmış kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

Doğal gaz piyasasındaki temel kanun ve yetkili makam

Türkiye’de Doğal Gaz Piyasası’nın yasal çerçevesi esasen 18 Nisan 2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir (DG Kanunu). DG Kanunu; doğal gazın ithalatı, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı faaliyetlerini kapsamaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında idari açıdan özerk ve karar verme sürecinde bağımsız bir kamu kuruluşu olup, tüzel kişilere, Türkiye’deki doğal gaz piyasası faaliyetlerine katılabilmelerini sağlayan lisanslar verir.

EPDK, lisans başvurularını şu unsurlar doğrultusunda inceler; (i) mevzuatta öngörülen amaçlara uygun olduğundan emin olmak; (ii) tüketici haklarını korumak, rekabeti teşvik ve piyasadaki gelişmeye etkisini değerlendirmek; (iii) tüzel kişinin ve/veya hissedarların finansal dayanıklılığını ve finanssal kaynaklarını değerlendirmek ve, (iv) başvuru sahiplerinin yurt içinde ve uluslararası piyasadaki deneyim ve performansını ortaya çıkarmak.

Doğal gaz piyasasında hangi tüzel kişiler faaliyet gösterebilir?

DG Kanununa göre, lisanslar yalnızca doğal gaz üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat, ticaret ya da depolaması işlevlerini yönetmek için kurulmuş olan kamu tüzel kişilerine veya özel tüzel kişilerine (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan) verilir.

Lisansa konu faaliyetler ve lisans sahiplerinin yükümlülükleri nelerdir?

Lisans, tüzel kişilerin piyasada faaliyet gösterebilmeleri amacıyla her bir piyasa faaliyeti için EPDK tarafından verilen yetkidir. Doğal gaz piyasası faaliyetlerinde yer alacak olan tüzel kişiler EPDK’dan lisans almak zorundadırlar. Türk doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek olan tüzel kişiler (çalışmalarına başlamadan önce) her bir faaliyet ve eğer ki faaliyetler birden fazla tesiste yürütülüyorsa her bir tesis için ayrı ayrı lisans almak zorundadırlar.

Lisanslar ve sertifikalar en az 10 ve en fazla 30 yıl için verilir ve devredilemez niteliktedir.

Doğal gaz piyasası faaliyetlerine dâhil olacak olan tüzel kişilere verilecek lisanlar ile ilgili ilke ve prosedürler 7 Eylül 2002 tarihli 24869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği (Lisans Yönetmeliği) ile düzenlenmiştir. Mevcut DG Kanunu ve Lisans Yönetmeliği’ne göre tüzel kişiler yedi çeşit lisans alabilirler:

 • İthalat
 • İletim
 • Depolama
 • Toptan Satış
 • Dağıtım Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG)
 • İhracat

EPDK, başvuru değerlendirmesine başlamak için başvuru sahiplerine bildirimden itibaren 5 gün içerisinde lisans ücretlerinin yüzde biri oranını EPDK’nın hesabına depozito etmelerine ilişkin yazılı bir bildirimde bulunur. Aksi halde başvuru reddedilmiş sayılır.

2014 için lisans ücretleri nedir?

EPDK tarafından 2014 için belirlenen lisans bedelleri aşağıdaki gibidir:

 1. İthalat Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 123.260 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
 2. İletim Faaliyeti
 3. İletim

  • Lisans Alma Bedeli – 925.000 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – İletimi yapılan kWh başına 0,0005 kuruş

  Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi

  • Lisans Alma Bedeli – 44.900 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – İletimi yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
 4. Depolama Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 246.500 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – Depolanan kWh başına 0,0005 kuruş
 5. Toptan Satış Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 61.630 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
 6. Dağıtım Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 61.630 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
 7. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı Faaliyeti
  1. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı
   • Lisans Alma Bedeli – 12.360 TL
   • Yıllık Lisans Bedeli – İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
  2. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) Satışı
   • Lisans Alma Bedeli – 12.360 TL
   • Yıllık Lisans Bedeli – Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş
 8. İhracat Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 24.630 TL
  • Yıllık Lisans Bedeli – İhracatı yapılan kWh başına 0 kuruş

Türkiye, doğal gaz sağlayan başlıca ülkeler arasında bir koridor ve transit hat olduğu için, tanınmış doğal gaz piyasası katılımcılarının dikkatini çekmektedir. Doğal gaz piyasası esasen AB mevzuatına uygun olarak kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir.