Regulatory

Natural Gas Market Legislation in Turkey

With its developing economy and strategic location, Turkey is attractive for both national and foreign investors in natural gas markets. As a corridor and transit line between the major natural gas providing countries, Turkey attracts the attention of reputable natural gas market participants. Its natural gas market is mainly regulated under laws and regulations that accord with EU legislation.

What is the main framework law and competent authority in Turkey?

The legal frame­work of the Nat­ur­al Gas Mar­ket in Turkey is main­ly reg­u­lat­ed by the Nat­ur­al Gas Mar­ket Law no. 4646 of 18 April 2001 (NG Law). The NG Law cov­ers the activ­i­ties of import, trans­mis­sion, dis­tri­b­u­tion, stor­age, mar­ket­ing, trade and export of nat­ur­al gas.

The Ener­gy Mar­ket Reg­u­la­to­ry Author­i­ty (EMRA) is an admin­is­tra­tive­ly autonomous pub­lic admin­is­tra­tion in the nat­ur­al gas mar­ket, inde­pen­dent in its deci­sion-mak­ing process. It grants licences to legal enti­ties that allow them to engage in nat­ur­al gas mar­ket activ­i­ties in Turkey.

The EMRA reviews the licence appli­ca­tions to (i) ensure con­for­mi­ty with the objec­tives set forth in the leg­is­la­tion; (ii) eval­u­ate its impact on the pro­tec­tion of con­sumer rights, pro­mo­tion of com­pe­ti­tion and devel­op­ment in the mar­ket; (iii) assess the finan­cial strength of the legal enti­ty and/or its share­hold­ers, and its finan­cial resources and (iv) find out the expe­ri­ence and per­for­mance of the appli­cants in the domes­tic and inter­na­tion­al mar­kets (if any).

Which legal entities can operate in the natural gas market?

Under the NG Law, licences are grant­ed only to pri­vate (estab­lished under the Turk­ish Com­mer­cial Code no. 6102) or pub­lic legal enti­ties estab­lished to con­duct the func­tions of gen­er­a­tion, trans­mis­sion, dis­tri­b­u­tion, whole­sale, impor­ta­tion, expor­ta­tion, trad­ing or stor­ing of nat­ur­al gas.

Which activities are subject to licencing and what are the obligations of the licensees?

A licence is an autho­ri­sa­tion issued by the EMRA, for each mar­ket activ­i­ty, to legal enti­ties so they may oper­ate in the mar­ket. Legal enti­ties will­ing to engage in nat­ur­al gas mar­ket activ­i­ties must obtain licences from the EMRA. Legal enti­ties that will engage in Turk­ish nat­ur­al gas mar­ket activ­i­ties must obtain (before they start the oper­a­tion) a licence for each activ­i­ty and facil­i­ty if the activ­i­ties are to be con­duct­ed in more than one facil­i­ty.

Licences and cer­tifi­cates are grant­ed for a min­i­mum of 10 years and a max­i­mum of 30 years and may not be trans­ferred.

The prin­ci­ples and pro­ce­dures relat­ed to the licences to be issued to legal enti­ties engaged in the nat­ur­al gas mar­ket activ­i­ties are reg­u­lat­ed under the Nat­ur­al Gas Mar­ket Licence Reg­u­la­tion, pub­lished in the Offi­cial Gazette no. 24869 of 7 Sep­tem­ber 2002 (Licence Reg­u­la­tion). Under the cur­rent NG Law and Licence Reg­u­la­tion, legal enti­ties may be grant­ed sev­en types of licences:

 • Import
 • Trans­mis­sion
 • Stor­age
 • Whole­sale
 • Dis­tri­b­u­tionCom­pressed nat­ur­al gas (CNG)
 • Export

To com­mence the appli­ca­tion eval­u­a­tion, the appli­cants are noti­fied by EMRA in writ­ing to deposit one per­cent of the licenc­ing fee into the EMRA account with­in five days from the date of noti­fi­ca­tion. Oth­er­wise, the appli­ca­tion is deemed reject­ed.

What are the licence fees for 2014?

The licence fees deter­mined by EMRA for 2014 are as fol­lows:

 1. Import activ­i­ty
  • Licence Issuance Fee — TL 123,260
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh sold
 2. Trans­mis­sion Activ­i­ty
 3. Trans­mis­sion

  • Licence Issuance Fee — TL 925,000
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh trans­mit­ted

  Trans­mis­sion of Liq­ui­dat­ed Nat­ur­al Gas (LNG)

  • Licence Issuance Fee — TL 44,900
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh trans­mit­ted
 4. Stor­age Activ­i­ty
  • Licence Issuance Fee — TL 246,500
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh stored
 5. Whole­sale Activ­i­ty
  • Licence Issuance Fee — TL 61,630
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh sold
 6. Dis­tri­b­u­tion Activ­i­ty
  • Licence Issuance Fee — TL 61,630
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh dis­trib­uted
 7. Activ­i­ty of Dis­tri­b­u­tion, trans­mis­sion and sale of com­pressed nat­ur­al gas (CNG)
  1. Trans­mis­sion and dis­tri­b­u­tion of CNG
   • Licence Issuance Fee — TL 12,360
   • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh trans­mit­ted and dis­trib­uted
  2. Sale of CNG
   • Licence Issuance Fee — TL 12,360
   • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0.0005 per kWh sold
 8. Export Activ­i­ty
  • Licence Issuance Fee — TL 12,360
  • Annu­al Licence Fee —  Kuruş 0 per kWh export­ed

As a corridor and transit line between the major natural gas providing countries, Turkey attracts the attention of reputable natural gas market participants. The natural gas market is mainly regulated under laws and regulations that accord with EU legislation.

Türkiye’de Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı

Türkiye, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile doğal gaz piyasasında hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke durumuna gelmiştir. Türkiye, doğal gaz sağlayıcı başlıca ülkeler arasında bir koridor ve transit hat olduğu için, tanınmış doğal gaz piyasası katılımcılarının dikkatini çekmektedir. Türkiye doğal gaz piyasası esasen AB mevzuatına uygun olarak çıkarılmış kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

Doğal gaz piyasasındaki temel kanun ve yetkili makam

Türkiye’de Doğal Gaz Piyasası’nın yasal çerçevesi esasen 18 Nisan 2001 tar­ih­li ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile düzen­len­miştir (DG Kanunu). DG Kanunu; doğal gazın itha­latı, ile­ti­mi, dağıtımı, depolan­ması, pazarlan­ması, ticareti ve ihra­catı faaliyet­leri­ni kap­samak­tadır.

Ener­ji Piyasası Düzen­leme Kuru­mu (EPDK), doğal gaz piyasasın­da idari açı­dan özerk ve karar verme sürecinde bağım­sız bir kamu kuru­luşu olup, tüzel kişilere, Türkiye’deki doğal gaz piyasası faaliyet­ler­ine katıla­bilmeleri­ni sağlayan lisanslar verir.

EPDK, lisans başvu­ru­larını şu unsurlar doğrul­tusun­da inceler; (i) mevzu­at­ta öngörülen amaçlara uygun olduğun­dan emin olmak; (ii) tüketi­ci hak­larını koru­mak, rek­a­beti teşvik ve piyasada­ki gelişm­eye etk­isi­ni değer­lendirmek; (iii) tüzel kişinin ve/veya hissedar­ların finansal dayanık­lılığını ve finanssal kay­naklarını değer­lendirmek ve, (iv) başvu­ru sahip­lerinin yurt içinde ve ulus­lararası piyasada­ki deney­im ve per­for­man­sını ortaya çıkar­mak.

Doğal gaz piyasasında hangi tüzel kişiler faaliyet gösterebilir?

DG Kanununa göre, lisanslar yal­nız­ca doğal gaz üre­tim, ile­tim, dağıtım, top­tan satış, itha­lat, ihra­cat, ticaret ya da depo­la­ması işlev­leri­ni yönet­mek için kurul­muş olan kamu tüzel kişi­ler­ine veya özel tüzel kişi­ler­ine (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kap­samın­da kuru­lan) ver­ilir.

Lisansa konu faaliyetler ve lisans sahiplerinin yükümlülükleri nelerdir?

Lisans, tüzel kişi­lerin piyasa­da faaliyet göstere­bilmeleri amacıy­la her bir piyasa faaliyeti için EPDK tarafın­dan ver­ilen yetkidir. Doğal gaz piyasası faaliyet­lerinde yer ala­cak olan tüzel kişil­er EPDK’dan lisans almak zorun­dadır­lar. Türk doğal gaz piyasasın­da faaliyet göstere­cek olan tüzel kişil­er (çalış­maları­na başla­madan önce) her bir faaliyet ve eğer ki faaliyetler bir­d­en fazla tesiste yürütülüy­or­sa her bir tesis için ayrı ayrı lisans almak zorun­dadır­lar.

Lisanslar ve ser­ti­fikalar en az 10 ve en fazla 30 yıl için ver­ilir ve devredile­mez nite­lik­te­dir.

Doğal gaz piyasası faaliyet­ler­ine dâhil ola­cak olan tüzel kişilere ver­ile­cek lisan­lar ile ilgili ilke ve prosedür­ler 7 Eylül 2002 tar­ih­li 24869 sayılı Res­mi Gazete’de yayım­lan­mış Doğal Gaz Piyasası Yönet­meliği (Lisans Yönet­meliği) ile düzen­len­miştir. Mev­cut DG Kanunu ve Lisans Yönetmeliği’ne göre tüzel kişil­er yedi çeşit lisans ala­bilir­ler:

 • İtha­lat
 • İle­tim
 • Depo­la­ma
 • Top­tan Satış
 • Dağıtım Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG)
 • İhra­cat

EPDK, başvu­ru değer­lendirme­sine başla­mak için başvu­ru sahip­ler­ine bildirim­den itibaren 5 gün içerisinde lisans ücret­lerinin yüzde biri oranını EPD­K’nın hesabı­na depoz­i­to etmeler­ine ilişkin yazılı bir bildirimde bulunur. Aksi halde başvu­ru red­dedilmiş sayılır.

2014 için lisans ücretleri nedir?

EPDK tarafın­dan 2014 için belir­lenen lisans bedel­leri aşağı­da­ki gibidir:

 1. İtha­lat Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli – 123.260 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli – Satışı yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 2. İle­tim Faaliyeti
 3. İle­tim

  • Lisans Alma Bedeli – 925.000 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli – İle­ti­mi yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş

  Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İle­ti­mi

  • Lisans Alma Bedeli — 44.900 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli —  İle­ti­mi yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 4. Depo­la­ma Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli — 246.500 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli —  Depolanan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 5. Top­tan Satış Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli — 61.630 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli —  Satışı yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 6. Dağıtım Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli — 61.630 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli —  Dağıtımı yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 7. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, ile­ti­mi ve satışı Faaliyeti
  1. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile­tim ve dağıtımı
   • Lisans Alma Bedeli —  12.360 TL
   • Yıl­lık Lisans Bedeli – İle­tim ve dağıtımı yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
  2. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) Satışı
   • Lisans Alma Bedeli —  12.360 TL
   • Yıl­lık Lisans Bedeli – Satışı yapılan kWh başı­na 0,0005 kuruş
 8. İhra­cat Faaliyeti
  • Lisans Alma Bedeli —  24.630 TL
  • Yıl­lık Lisans Bedeli – İhra­catı yapılan kWh başı­na 0 kuruş

Türkiye, doğal gaz sağlayan başlıca ülkeler arasında bir koridor ve transit hat olduğu için, tanınmış doğal gaz piyasası katılımcılarının dikkatini çekmektedir. Doğal gaz piyasası esasen AB mevzuatına uygun olarak kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir.