Corporate / M&A

Czech Republic: Regulation of Corporate Groups in the New Civil Law

Effective 1 January 2014, the new Civil Code and Business Corporations Act introduced a modified model of management and operation of corporate groups.

Effec­tive 1 Jan­u­ary 2014, the re-cod­i­fi­ca­tion of the Czech civ­il law intro­duced a new sys­tem of reg­u­la­tion of cor­po­rate groups (kon­cerny) devi­at­ing from the cur­rent con­cep­tu­al sources in Ger­man legal reg­u­la­tion.

Cor­po­rate groups will now have more flex­i­bil­i­ty in the man­age­ment of busi­ness affairs, per­mit­ting full util­i­sa­tion of syn­er­gic effects exist­ing with­in such groups. On the oth­er hand, a num­ber of new duties will be imposed on the mem­bers of cor­po­rate groups and, unlike under the pre­vi­ous legal regime effec­tive until 31 Decem­ber 2013, it may be expect­ed that the mem­bers of statu­to­ry bod­ies of con­trol­ling per­sons will gen­er­al­ly exer­cise more vig­i­lance and busi­ness aware­ness when mak­ing busi­ness deci­sions con­cern­ing a cor­po­rate group.

Corporate group building blocks

Under the new Czech civ­il law, a cor­po­rate group rep­re­sents a com­plex form of man­age­ment of busi­ness groups where one or more per­sons (con­trolled per­sons) are under the influ­ence of anoth­er per­son or per­sons (con­trol­ling per­sons) regard­ing oper­a­tions of the con­trolled per­son aim­ing to (for the pur­pose of the long-term assert­ing of the cor­po­rate group’s inter­ests with­in a uni­form pol­i­cy of the cor­po­rate group) co-ordi­nate and man­age con­cep­tu­al­ly at least one sig­nif­i­cant ele­ment or activ­i­ty with­in the busi­ness oper­a­tions of the cor­po­rate group.

Now, a cor­po­rate group will be estab­lished even if only some ele­ments with­in busi­ness oper­a­tions of the entire cor­po­rate group are sub­ject to uni­form pol­i­cy and direc­tion (eg, finan­cial oper­a­tions, pro­duc­tion, human resources, etc.).

De fac­to cor­po­rate group and con­trol­ling agree­ments

The new legal reg­u­la­tion works exclu­sive­ly with the con­cept of a de fac­to cor­po­rate group (fak­tický kon­cern). The exis­tence of the cor­po­rate group is then sole­ly based on fac­tu­al sat­is­fac­tion of the above out­lined cor­po­rate group’s build­ing blocks.

The new con­cept also trans­lates into removal of con­trol­ling agree­ments and prof­it trans­fer agree­ments from the new legal reg­u­la­tion, and auto­mat­ic ter­mi­na­tion of such agree­ments entered into until 31 Decem­ber 2013 by oper­a­tion of law, all with effects as at the last day of the account­ing peri­od imme­di­ate­ly fol­low­ing 30 June 2014.

Affil­i­a­tion with cor­po­rate group

Along with the de fac­to exis­tence of a cor­po­rate group, the pub­li­ca­tion of the exis­tence and affil­i­a­tion with the cor­po­rate group on the web­sites of all cor­po­rate group mem­bers is an essen­tial con­di­tion for reliance on statu­to­ry rules on com­pen­sa­tion of dam­age with­in the cor­po­rate group. With­out sat­is­fac­tion of the out­lined cor­po­rate group’s build­ing blocks, the pub­li­ca­tion of the exis­tence and affil­i­a­tion with the cor­po­rate group alone will not result in estab­lish­ment of the cor­po­rate group.

Despite the word­ing of the law, the con­trolled per­son need not own the inter­net domain where the web­site con­tain­ing infor­ma­tion on the cor­po­rate group’s exis­tence is locat­ed. A ref­er­ence to its own web­site should com­prise also the web­site that the con­trolled per­son is using based on a valid legal title.

From the ter­ri­to­r­i­al per­spec­tive, the require­ment to pub­lish the exis­tence of the cor­po­rate group on a web­site should not apply to con­trolled per­sons gov­erned by a for­eign cor­po­rate sta­tus (eg, a Ger­man cor­po­ra­tion).

Instruc­tions con­cern­ing busi­ness deci­sions

A pos­si­bil­i­ty of the con­trol­ling per­son to give instruc­tions to the con­trolled per­son con­cern­ing busi­ness deci­sions is a basic con­se­quence of the exis­tence of the cor­po­rate group. But such instruc­tions must be in the inter­est of the con­trol­ling per­son or anoth­er per­son that forms a cor­po­rate group with the con­trol­ling per­son.

Such pos­si­bil­i­ty is a spe­cif­ic excep­tion from a gen­er­al pro­hi­bi­tion to instruct the statu­to­ry body of a busi­ness cor­po­ra­tion on mat­ters con­cern­ing busi­ness deci­sions.

Compensation of damages within the corporate group

A basic con­se­quence of the cor­po­rate group’s exis­tence, and dec­la­ra­tion on affil­i­a­tion with the cor­po­rate group, is the pos­si­bil­i­ty of the con­trol­ling per­son to dis­charge a duty to com­pen­sate for dam­ages suf­fered by a con­trolled per­son under the influ­ence of the con­trol­ling per­son. To use such a pos­si­bil­i­ty, the con­trol­ling per­son must prove that the dam­age (i) was estab­lished in the inter­est of the con­trol­ling per­son or anoth­er per­son form­ing a cor­po­rate group with the cor­po­rate group and (ii) was or will be com­pen­sat­ed with­in the cor­po­rate group.

Dam­ages will be deemed com­pen­sat­ed if they are set­tled with­in the cor­po­rate group in an ade­quate man­ner or through oth­er demon­stra­ble ben­e­fits result­ing from mem­ber­ship in the cor­po­rate group, all with­in a rea­son­able time. Ben­e­fits would typ­i­cal­ly com­prise low­er costs of exter­nal financ­ing, eas­i­er access to cus­tomers, etc.

A lim­i­ta­tion to a dam­ages com­pen­sa­tion mech­a­nism would be an instance of insol­ven­cy of the con­trolled per­son that result­ed from the con­trol­ling person’s steps.

Minority shareholders sell-out right

To rein­force the posi­tion of minor­i­ty share­hold­ers, a new reg­u­la­tion intro­duces a right of minor­i­ty share­hold­ers to request that the con­trol­ling per­son buy their shares for an ade­quate price, if the con­trol­ling per­son exer­cis­es its influ­ence over the con­trolled per­son in a man­ner result­ing in mate­r­i­al aggra­va­tion of the posi­tion of the minor­i­ty share­hold­ers of the con­trolled per­son or in oth­er mate­r­i­al aggra­va­tion of their inter­ests – and for these rea­sons it is not fair to demand that the minor­i­ty share­hold­ers remain in the con­trolled per­son.

The new Business Corporations Act introduces a new concept of regulation of corporate groups, offering a higher level of flexibility and permitting full use of synergic effects existing within corporate groups by allowing the controlling person to compensate for the damages caused to the controlled person upon employment of the influence of the controlling person.

Česká republika: Regulace koncernových seskupení v nové právní úpravě

S účinností k 1. lednu 2014 přináší nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích modifikovaný model správy a fungování podnikatelských seskupení.

S účin­nos­tí k 1. led­nu 2014 při­nes­la rekod­i­fikace českého soukromého prá­va nové pojetí právní reg­u­lace pod­nika­tel­ských sesku­pení rozcháze­jící se s dosavad­ním inspi­račním zdro­jem v německé právní úpravě.

Kon­cer­novým sesku­pením se nově posky­tu­je vyšší úroveň flex­i­bil­i­ty při správě obchod­ních záleži­tostí umožňu­jící plně využít syn­er­gick­ých efek­tů exis­tu­jících uvnitř daného sesku­pení. Členům kon­cer­nových sesku­pení se zak­ládá množství nových povin­nos­tí a v porovnání s režimem plat­ným do 31. pros­ince 2013 lze očeká­vat, že člen­ové statutárních orgánů řídící oso­by budou obec­ně muset pos­tupo­vat s vyšší mírou obezřet­nos­ti a uvě­domění při obchod­ních rozhod­nutích dotýka­jících se kon­cer­nového sesku­pení.

Koncern a jeho koncepční prvky

V režimu nového soukromého prá­va před­stavu­je kon­cern nejvyšší for­mu řízení pod­nika­tel­ského sesku­pení, kdy budou jed­na nebo více osob (řízené oso­by) podrobe­ny vlivu jiné oso­by nebo osob (řídící oso­by) na jejich čin­nost sle­du­jící­mu – za účelem dlouhodobého prosazování kon­cer­nových zájmů v rám­ci jed­not­né poli­tiky kon­cer­nu – koor­di­naci a kon­cepční řízení ale­spoň jed­né z výz­nam­ných složek nebo čin­nos­tí v rám­ci pod­nikání kon­cer­nu.

Pro založení exis­tence kon­cer­nu nově postačí, pokud budou jed­not­né­mu řízení podléhat pouze určité složky v rám­ci pod­nikání kon­cer­nu, např. oblast finančního řízení, oblast výro­by, oblast lid­ských zdro­jů, apod.

Fak­tický kon­cern a ovlá­dací smlou­vy

Právní úpra­va nově pracu­je výlučně s kon­strukcí tzv. fak­tick­ého kon­cer­nu, kdy založení exis­tence kon­cer­nu sto­jí výlučně na fak­tick­ém naplnění výše uve­dených definičních znaků kon­cer­nu.

Uve­dené pojetí se potom pro­je­vu­je též vypuštěním insti­tu­tu ovlá­dací smlou­vy a smlou­vy o převo­du zisku z nové právní úpravy a zákon­ným ukončením exis­tu­jících ovlá­dacích smluv a smluv o převo­du zisku uza­vřených do 31. pros­ince 2013 k posled­ní­mu dni účet­ního období násle­du­jícího bezprostřed­ně po 30. červnu 2014.

Přís­lušnost ke kon­cer­nu

Kromě fak­tické exis­tence kon­cer­nu před­stavu­je nezbyt­nou pod­mínku pro využití pos­tupu vyrovnání újmy uvnitř kon­cer­nu (níže) uveře­jnění exis­tence kon­cer­nu na inter­ne­tových stránkách všech členů kon­cer­nu. Jiný­mi slovy, uveře­jnění exis­tence kon­cer­nu k jeho vzniku nepovede, pokud neb­u­dou naplněny exis­tenční znaky kon­cer­nu.

I přes výslov­nou dik­ci zákona nemusí být řízená oso­ba výlučně vlast­níkem inter­ne­tové domény, na níž jsou umístěny inter­ne­tové stránky s infor­ma­cí o exis­ten­ci kon­cer­nu. Odkazem na vlast­ní inter­ne­tové stránky bude rozuměno i na stránky, které řízená oso­ba používá na zák­ladě plat­ného právního tit­u­lu.

Z pohle­du ter­i­toriál­ní působ­nos­ti platí, že poža­dav­ek na uveře­jnění exis­tence kon­cer­nu neb­ude moci být vztažen i na řízené oso­by se zahraniční kor­po­račním sta­tusem (např. německ­ou společnost).

Pokyny k obchod­ní­mu vedení

Zák­lad­ním důsled­kem exis­tence kon­cer­nu je možnost orgánu řídící oso­by udělo­vat orgánu řízené oso­by pokyny týka­jící se obchod­ního vedení, pokud budou v záj­mu řídící oso­by nebo jiné oso­by, se kter­ou tvoří řídící oso­ba kon­cern.

Uve­dené oprávnění před­stavu­je speci­fick­ou výjimku z obec­ného zákazu udělo­vat statutární­mu orgánu obchod­ní kor­po­race pokyny týka­jící se obchod­ního vedení obchod­ní kor­po­race.

Vyrovnání újmy v koncernu

Zásad­ním důsled­kem exis­tence kon­cer­nu a přih­lášení se k jeho exis­ten­ci bude možnost řídící oso­by zpros­tit se povin­nos­ti uhra­dit újmu způ­sobe­nou řízené osobě využitím vlivu řídící oso­by, pokud řídící oso­ba prokáže, že újma (i) vznikla v záj­mu řídící oso­by nebo jiné oso­by, se kter­ou tvoří kon­cern, a součas­ně (ii) byla nebo bude v rám­ci kon­cer­nu vyrovná­na.

Újma se bude považo­vat za vyrov­nanou, bude-li v přiměřené době v rám­ci kon­cer­nu vyrovná­na přiměřeným způ­sobem nebo jiný­mi prokaza­tel­ný­mi výho­da­mi ply­noucí­mi z člen­ství v kon­cer­nu. V úvahu potom při­pada­jí výhody v podobě, např. nižších nák­ladů externího finan­cov­ání, snazšího přís­tupu k odběratelům, apod.

Lim­item využitel­nos­ti uve­deného mech­a­nis­mu kom­pen­zace újmy potom bude moment úpad­ku řízené oso­by, ke které­mu by doš­lo v důsled­ku jed­nání řídící oso­by.

Právo odkupu minoritních společníků

Pro posílení poz­ice minorit­ních společníků přináší nová úpra­va dále možnost minorit­ních společníků požadovat, aby od nich řídící oso­ba odk­oupi­la jejich podí­ly za přiměře­nou cenu, pokud řídící oso­ba využívá svého vlivu v řízené osobě způ­sobem, v jehož důsled­ku dojde k pod­stat­né­mu zhoršení postavení minorit­ních společníků řízené oso­by nebo k jiné­mu pod­stat­né­mu poškození jejich oprávněných zájmů, a není pro­to možné po nich spravedlivě požadovat, aby v řízené osobě setr­vali.

Nový zákon o obchodních korporacích přináší nové pojetí právní regulace podnikatelských seskupení nabízejícího výší míru flexibility a plné využití synergických efektů existujících uvnitř koncernového seskupení, a to tím, že umožní řídící osobě vyrovnávat případné újmy způsobené řízené osobě prostřednictvím vlivu řídící osoby.