Corporate / M&A

Changes to the Czech Insolvency Act

Important changes have been implemented into the Czech Insolvency Act. All participants of an insolvency proceeding should be aware of them.

As of 1 Jan­u­ary 2014, the sub­stan­tial sys­temic amend­ment to the Czech Insol­ven­cy Act (the Act) became effec­tive. The author gives a short overview of the most impor­tant changes.

Appointment of the insolvency administrator

Before 1 Jan­u­ary 2014, the insol­ven­cy court could appoint the insol­ven­cy admin­is­tra­tor at its dis­cre­tion. Since the amend­ment of the Act, the insol­ven­cy court must use a rota­tion scheme to nom­i­nate an insol­ven­cy admin­is­tra­tor based on the order deter­mined by the date of reg­is­tra­tion of the insol­ven­cy admin­is­tra­tor in the list of insol­ven­cy admin­is­tra­tors main­tained by the respec­tive insol­ven­cy court. Excep­tions must be based on objec­tive rea­sons, and the deci­sion must have a rea­son.

Stronger effects of the decision on the insolvency

Before, there were no spe­cial effects of the deci­sion on the insol­ven­cy, with the excep­tion of set-off lim­i­ta­tions. Since 1 Jan­u­ary 2014, it is not pos­si­ble to order or com­mence the enforce­ment of a deci­sion or exe­cu­tion that would affect the prop­er­ty owned by the debtor or assets. It also sus­pends judi­cial and arbi­tra­tion pro­ceed­ings on receiv­ables and on oth­er rights relat­ing to assets in the insol­ven­cy pro­ceed­ings that will be claimed by appli­ca­tion or on receiv­ables that are not sat­is­fied in insol­ven­cy pro­ceed­ings. It is also pro­hib­it­ed to issue deci­sions in judi­cial or arbi­tra­tion pro­ceed­ings or to com­mence such new pro­ceed­ings.

Reorganisation

Pre­vi­ous­ly, if a com­pa­ny want­ed to use a reor­gan­i­sa­tion pro­ce­dure with­out the pri­or approval of its cred­i­tors, a com­pa­ny had to have an annu­al turnover of at least CZK 100 mln or at least 100 employ­ees. As of 1 Jan­u­ary 2014, it is suf­fi­cient for the com­pa­ny to have a turnover of at least CZK 50 mln or at least 50 employ­ees. Fur­ther­more, if the reor­gan­i­sa­tion is ini­ti­at­ed by cred­i­tors, or if the debtor does not ful­fil the cri­te­ria in the pre­vi­ous sen­tence, the cred­i­tor com­mit­tee may now appoint and recall mem­bers of statu­to­ry and super­vi­so­ry bod­ies of the debtor.

Discharge

More than 90% of insol­ven­cy pro­ceed­ings are held in the form of dis­charges, ie, the dis­charge of lia­bil­i­ties of most­ly nat­ur­al per­sons who are not entre­pre­neurs. The amend­ment includes excep­tions that enable nat­ur­al per­sons to use dis­charge even if they have some lia­bil­i­ties from their pre­vi­ous entre­pre­neur­ial activ­i­ty. As of 1 Jan­u­ary 2014, the Act explic­it­ly reg­u­lates joint dis­charge of spous­es. This joint pro­ce­dure eas­es and speeds up the dis­charge pro­ce­dure because both spous­es are con­sid­ered to be only one debtor and their joint prop­er­ty is dealt with as one.

Alignment with the new Civil Code

The amend­ment aligns the Act with the prin­ci­ples, terms, etc. of the new Civ­il Code. It also spec­i­fies in more detail the con­nec­tion to the pro­ce­dur­al codes. Sev­er­al impor­tant pro­ce­dur­al pro­vi­sions are now explic­it­ly reg­u­lat­ed in the Code.

Voting of creditors

Pre­vi­ous­ly, a cred­i­tor was not allowed to vote except in regard to the elec­tion of the cred­i­tors’ com­mit­tee in mat­ters con­cern­ing a par­ty that forms a group with the cred­i­tor. As of 1 Jan­u­ary 2014, this pro­hi­bi­tion was lift­ed. Cred­i­tors may now also vote in mat­ters relat­ed to oth­er enti­ties of their group.

Insolvency proceeding with companies with lack of assets

Approx­i­mate­ly one-fourth of all insol­ven­cy pro­ceed­ings have been dis­missed due to lack of prop­er­ty. This has changed. A liq­uida­tor of a com­pa­ny may now direct­ly request the dele­tion of a com­pa­ny from the Com­mer­cial Reg­is­ter when there are not enough assets for an insol­ven­cy pro­ceed­ing. An insol­ven­cy pro­ceed­ing is no longer required.

Treatment of conditional receivables

Receiv­ables reg­is­tered in the insol­ven­cy pro­ceed­ing as con­di­tion­al by per­sons from whom the cred­i­tor may request per­for­mance will no longer be includ­ed in the agen­da of the review meet­ing while the cred­i­tor is also claim­ing the reg­is­tered receiv­able from the debtor in the pro­ceed­ings. Until the defer­ral con­di­tion is met, cred­i­tors that reg­is­tered receiv­ables bound to the defer­ral con­di­tion may not vote at a cred­i­tors’ meet­ing.

Dominance of the insolvency proceeding over the enforcement proceeding is strengthening. Reorganisation and discharge is open to more creditors. Insolvency administrators are now nominated on a rotation scheme.

Česká republika: Změny v českém insolvenčním zákoně

V českém insolvenčním zákoně byly provedeny významné změny. Všichni účastníci insolvenčního řízení by si těchto změn měli být vědomi.

Dne 1. led­na 2014 naby­la účin­nos­ti zásad­ní sys­té­mová nov­ela českého insol­venčního zákona (Zákon). Ten­to článek posky­tu­je stručný přehled nejdůležitějších změn.

Ustanovení insolvenčního správce

Před 1. led­nem 2014 mohl insol­venční soud ustanovit insol­venčního správce podle svého vol­ného uvážení. Po nov­ele Zákona musí insol­venční soud ustanovit insol­venčního správce na zák­ladě rotačního prin­cipu dle pořadí určeného podle data zápisu insol­venčního správce do sez­na­mu insol­venčních správců vedeného přís­lušným insol­venčním sou­dem. Výjimky musí být založe­ny na objek­tivních důvodech a rozhod­nutí musí být odůvod­něno.

Silnější účinky rozhodnutí o úpadku

Dříve rozhod­nutí o úpad­ku žád­né zvlášt­ní účinky nemě­lo, s výjimk­ou omezení započtení vzá­jem­ných pohledávek dlužní­ka a věřitele. Od 1. led­na 2014 není možné nařídit či zahájit výkon rozhod­nutí nebo exeku­ci, která by posti­ho­vala majetek ve vlast­nictví dlužní­ka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové pod­staty. Ohled­ně pohledávek a jiných práv týka­jících se majetku v insol­venčním řízení, které lze uplat­nit přih­lášk­ou, nebo pohledávek, jež se v insol­venčním řízení neuspoko­ju­jí, se rovněž poza­s­tavu­jí soud­ní a rozhodčí řízení. Je také zakázáno v soud­ních nebo rozhodčích řízeních vydá­vat rozhod­nutí a zaha­jo­vat nová taková řízení.

Reorganizace

Původ­ně bylo nut­né, aby společnost, jež chtěla použít post­up reor­ga­ni­zace bez před­chozího souh­la­su jejích věřitelů, měla roční obrat ve výši nejméně 100 mil­ionů korun nebo nejméně 100 zaměst­nanců. Od 1. led­na 2014 je dostaču­jící, aby měla společnost obrat nejméně 50 mil­ionů korun nebo ale­spoň 50 zaměst­nanců. Navíc je-li reor­ga­ni­zace zahá­je­na na návrh věřitele nebo dlužní­ka a nes­plňu­je-li kritéria uve­dená v před­chozí větě, je nyní věři­tel­ský výbor oprávněn jmen­o­vat a odvolá­vat čle­ny statutárních a dozorčích orgánů dlužní­ka.

Oddlužení

Více než 90 pro­cent insol­venčních řízení se řeší odd­lužením, tj. odd­lužením převážně fyz­ick­ých osob, které nej­sou pod­nikateli. Součástí nove­ly jsou nyní výjimky, které fyz­ick­ým osobám umožňu­jí podat návrh na pov­olení odd­lužení i tehdy, když něk­teré jejich dluhy pocháze­jí z pod­nikání. Od 1. led­na 2014 zákon výslovně upravu­je společné odd­lužení manželů. Toto společné řízení pro­ces odd­lužení usnadňu­je a urych­lu­je, pro­tože se oba manželé považu­jí pouze za jed­no­ho dlužní­ka a na jejich společné jmění manželů se pohlíží jako na jeden celek.

Propojení s novým občanským zákoníkem

Nov­ela propo­ju­je Zákon se zásada­mi, pod­mínka­mi atd. nového občan­ského zákoníku. Detail­něji také speci­fiku­je vztah k pro­ces­ně-právním před­pisům. Něko­lik důležitých pro­ces­ních ustanovení je nyní výslovně upraveno v zákoníku.

Hlasování věřitelů

S výjimk­ou vol­by věři­tel­ského výboru dříve neby­lo věřiteli dov­oleno hlaso­vat o věcech týka­jících se oso­by, která tvoří s věřitelem kon­cern. Od 1. led­na 2014 je ten­to zákaz odstraněn. Věřitelé nyní mohou hlaso­vat i v záleži­tostech ostat­ních entit téhož kon­cer­nu.

Insolvenční řízení se společnostmi s nedostatkem majetku

Při­b­ližně čtvrti­na všech insol­venčních řízení byla zas­tave­na z důvo­du nedostatku majetku. To se od 1. led­na 2014 změni­lo. Nyní je likvidá­tor společnos­ti oprávněn pří­mo požá­dat o výmaz společnos­ti z obchod­ního rejstříku, pokud její majetek nepostaču­je ani k úhradě nák­ladů insol­venčního řízení. Insol­venční řízení se již nevyžadu­je.

Úprava podmíněných pohledávek

Pohledávky přih­lášené v insol­venčním řízení jako pod­míněné osoba­mi, od kterých může věři­tel požadovat plnění, se již neza­řazu­jí na přezkum­né jed­nání po dobu, po kter­ou v insol­venčním řízení uplatňu­je vůči dlužníku přih­láše­nou pohledávku věři­tel. Do doby splnění odklá­dací pod­mínky nema­jí na schůzi věřitelů hlaso­vací prá­vo věřitelé, kteří přih­lásili pohledávky vázané na odklá­dací pod­mínku.

Dominance insolvenčního řízení nad exekučním řízením je posílena. Reorganizace a oddlužení jsou přístupné více věřitelům. Insolvenční správci se nyní ustanovují na základě rotačního principu.