Tax

2015 – New VAT rules for Broadcasting, Telecommunications and E-services

The new VAT rules are likely to create a significant compliance burden for businesses in this sector and may lead to higher prices for consumers.

From 1 January 2015, a number of changes to Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax will enter into force in all 28 EU member states.

What changes?

According to the new rules, the VAT treatment of broadcasting, telecommunications and e-services supplied by EU companies to private individuals located within the EU will change: these services will be subject to VAT in each member state where the consumers are based.

Normally, this requirement to charge VAT from each member state of consumption would be accompanied by a requirement to apply for a VAT registration in each of these states. The new rules, however, also provide for an optional administrative mechanism called the Mini One Stop Shop (the M1SS).

The M1SS is designed to facilitate the management of cross-border VAT liabilities in several member states by allowing the suppliers:

  • to use a single VAT registration in one member state of choice;
  • to submit a special quarterly return in the member state of registration comprising the value of the services they had supplied in each member state of consumption (of the kind covered by the M1SS) and the value of the VAT payable in each member state of consumption; and
  • to make a single payment of the total VAT liability in the member state of registration, who will further redirect the appropriate portion of that VAT to the member states of consumption.

More complicated than it appears

The M1SS does not appear complicated, especially since it has been designed as a simplification for businesses in this sector. But many practical questions arise, as the following example shows.

Entity A, a VAT-registered Romanian1 company, is a supplier of apps to private smart device users. This activity qualifies, from a VAT perspective, as an e-service.

Until 31 December 2014, A charges 24% Romanian VAT on top of the sale price of the apps supplied to EU consumers.

Starting with 1 January 2015, the VAT treatment of the sale of apps will change so that, for EU-based consumers, A will need to charge VAT based on the rate in force in each member state where the consumers are located. This means that the same app is likely to have a different final price, depending on the country of the consumer.

If A applies the M1SS every three months, it will need to extract from its ERP system information about the sales made to consumers in each member state and about the related VAT – so that A can compute and report this information to the Romanian tax authorities.

So far, things are clear. But things become less clear when one is faced with the following issues.

Invoicing rules

Although all member states apply the same general framework, for invoicing, each member state has its own rules that cannot be ignored without being exposed to certain tax risks.

M1SS does not have its own invoicing rules. As a result, one can reasonably assume that A should issues invoices in accordance with the rules in force in each member state of consumption, which may prove difficult to manage.

VAT reporting and payment

First, company A must adjust its ERP so that it is able to automatically generate the special return submitted as part of the M1SS. For this to work, the system should be able to identify the member state of consumption and then the correct VAT rate.

Second, A will declare and pay the VAT collected from various member states of consumption in Romanian lei, although the respective VAT amounts were probably received in a different currency. The FOREX differences will likely affect A’s profitability.

Tax audits from other member states

It is very likely that A (a Romanian company) will be subject to audits from the tax authorities of the member states of consumption. This is a reasonable assumption considering that A will be involved in the collection of budget revenues for the respective member states.

From all of the above, it follows that one is faced with many challenges if it wants to function under the new 2015 rules. It must put in place a customer identification system to identify the member states of consumption. It must review its billing platform. It must set up the new reporting requirements and the VAT rates in all the member states of consumption, and so on.

The ultimate question is which is preferable, trying to make the M1SS work with all its shortcomings or managing several VAT registrations in as many member states of consumption? The answer will be different for each business.

One is faced with many challenges if it wants to function under the new 2015 rules. It must put in place a customer identification system to identify the member states of consumption. It must review its billing platform. It must set up the new reporting requirements and the VAT rates in all the member states of consumption, and so on.

1
“A” could be established in any member state.

2015 – Noul regim TVA pentru servicii electronice de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune

Noile reguli privind TVA pot crea o povară administrativă semnificativă pentru întreprinderile din acest sector de activitate și pot conduce la prețuri mai ridicate pentru consumatori.

Începând cu 1 ianuarie 2015, în cele 28 de state membre ale UE, vor intra în vigoare anumite modificări ale Directivei 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Ce se schimbă?

Conform noilor reguli, se va schimba tratamentul din punct de vedere TVA aplicabil serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, prestate către persoane neimpozabile din UE (de regulă consumatori). Aceste servicii vor fi supuse TVA în fiecare stat membru în care sunt stabiliți consumatorii.

În mod normal, această obligaţie de a colecta TVA din fiecare stat membru de consum ar atrage după sine obligaţia furnizorilor de a se înregistra în scopuri de TVA în toate statele respective. Noile reguli însă, prevăd de asemenea, un mecanism administrativ opțional numit Mini One Stop Shop (M1SS).

Noul mecanism este menit să faciliteze administrarea obligațiilor transfrontaliere privind TVA în mai multe state membre, permiţându-le furnizorilor:

  • Să folosească un singur cod de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru ales;
  • Să depună o declaraţie trimestrială specială în statul membru de înregistrare în care să raporteze valoarea serviciilor prestate (de natura celor acoperite de regimul special) şi valoarea TVA datorată în fiecare stat membru de consum;
  • Să efectueze o plată consolidată a TVA în statul membru de înregistrare, urmând ca acesta să redistribuie sumele de TVA relevante fiecărui stat membru de consum.

Mai complicat decât pare

M1SS nu pare complicat, mai ales că acesta a fost gândit ca o simplificare pentru contribuabilii care activează în acest sector de activitate. La o privire mai atentă însă, apar câteva întrebări practice, după cum rezultă din exemplul de mai jos.

Societatea A, înregistrată în scopuri de TVA în România, este un furnizor de aplicații către utilizatori de terminale mobile inteligente. Această activitate realizată de A poate fi considerată, din punct de vedere TVA, ca o prestare de servicii pe cale electronică.

Până pe data de 31 decembrie 2014, A aplică 24% TVA din România asupra preţului de vânzare al aplicaţiilor vândute consumatorilor stabiliţi in UE.

Începând cu 1 ianuarie 2015, tratamentul aplicabil, din punct de vedere al TVA, se va schimba, astfel încât pentru consumatorii stabiliţi în UE, societatea A va trebui să aplice TVA în funcţie de cota în vigoare în fiecare stat membru unde sunt stabiliţi consumatorii respectivi. Asta înseamnă că aceeași aplicaţie va avea un preţ total, diferit în funcţie de ţara unde se află consumatorul.

Dacă A va aplica M1SS, la fiecare trei luni, va trebui să extragă din sistemul său de gestiune informaţii despre toate vânzările făcute către consumatorii din fiecare stat membru UE şi despre TVA aferentă, astfel încât să poată raporta aceste informaţii autorităţilor fiscale din România.

Până acum, lucrurile sunt clare. Acestea devin însă mai puţin clare atunci când societatea A se va confrunta cu următoarele probleme:

Regulile de facturare

Deşi este adevărat că toate statele membre aplică aceleaşi principii generale în ceea ce priveşte facturarea, fiecare stat membru are sisteme / reguli proprii care nu pot fi ignorate fără a genera unele riscuri fiscale.

M1SS nu are reguli proprii de facturare. Pe cale de consecință, este rezonabil să presupunem că societatea A ar trebui să emită facturi conform regulilor stabilite în fiecare stat membru de consum, ceea ce în practică se poate dovedi dificil de gestionat.

Raportarea şi plata TVA

În primul rând, societatea A ar trebui să-și modifice sistemul de gestiune astfel încât acesta să poată genera automat declaraţia specială care trebuie depusă în cadrul regimului. De asemenea, sistemul trebuie configurat cu atenție astfel încât acesta să poată identifica statul membru de consum și cota corectă de TVA.

În al doilea rând, A va declara şi plăti sumele de TVA colectate din statele membre de consum în lei deşi cel mai probabil încasarea s-a făcut într-o moneda străină. Diferenţele de curs rezultate vor afecta profitabilitatea lui A.

Inspecţiile fiscale din alte state membre

Este probabil ca A să fie verificată de autorităţile fiscale ale statelor membre de consum. Aceasta este o prezumție rezonabilă având în vedere că A va fi implicată în colectarea veniturilor bugetare pentru statele membre respective.

În final, rezultă că societățile care activează în acest sector de activitatea se vor confrunta cu multe provocări generate de noile reguli în vigoare din 2015. Vor fi nevoite să pună la punct un sistem de identificare a consumatorilor şi implicit a statului membru de consum. Vor trebui să-și revizuiască platforma de facturare. Vor fi nevoite să-și configureze noile raportări și cotele de taxă din statele membre de consum ș.a.m.d.

După toate acestea, rămâne întrebarea: ce este de preferat pentru o societate, să încerce să aplice M1SS cu toate neajunsurile sale sau să administreze mai multe înregistrări în scopuri de TVA în tot atâtea state membre de consum? Răspunsul va fi diferit pentru fiecare contribuabil în parte.

Societățile care activează în acest sector de activitatea se vor confrunta cu multe provocări generate de noile reguli din 2015. Vor fi nevoite să pună la punct un sistem de identificare a consumatorilor şi implicit a statului membru de consum. Vor trebui să-și revizuiască platforma de facturare. Vor fi nevoite să-și configureze noile raportări și cotele de taxă din statele membre de consum ș.a.m.d.