Tax

2015 - New VAT rules for Broadcasting, Telecommunications and E-services

The new VAT rules are likely to create a significant compliance burden for businesses in this sector and may lead to higher prices for consumers.

From 1 Jan­u­ary 2015, a num­ber of changes to Direc­tive 2006/112/EC on the com­mon sys­tem of val­ue added tax will enter into force in all 28 EU mem­ber states.

What changes?

Accord­ing to the new rules, the VAT treat­ment of broad­cast­ing, telecom­mu­ni­ca­tions and e‑services sup­plied by EU com­pa­nies to pri­vate indi­vid­u­als locat­ed with­in the EU will change: these ser­vices will be sub­ject to VAT in each mem­ber state where the con­sumers are based.

Nor­mal­ly, this require­ment to charge VAT from each mem­ber state of con­sump­tion would be accom­pa­nied by a require­ment to apply for a VAT reg­is­tra­tion in each of these states. The new rules, how­ev­er, also pro­vide for an option­al admin­is­tra­tive mech­a­nism called the Mini One Stop Shop (the M1SS).

The M1SS is designed to facil­i­tate the man­age­ment of cross-bor­der VAT lia­bil­i­ties in sev­er­al mem­ber states by allow­ing the sup­pli­ers:

  • to use a sin­gle VAT reg­is­tra­tion in one mem­ber state of choice;
  • to sub­mit a spe­cial quar­ter­ly return in the mem­ber state of reg­is­tra­tion com­pris­ing the val­ue of the ser­vices they had sup­plied in each mem­ber state of con­sump­tion (of the kind cov­ered by the M1SS) and the val­ue of the VAT payable in each mem­ber state of con­sump­tion; and
  • to make a sin­gle pay­ment of the total VAT lia­bil­i­ty in the mem­ber state of reg­is­tra­tion, who will fur­ther redi­rect the appro­pri­ate por­tion of that VAT to the mem­ber states of con­sump­tion.

More complicated than it appears

The M1SS does not appear com­pli­cat­ed, espe­cial­ly since it has been designed as a sim­pli­fi­ca­tion for busi­ness­es in this sec­tor. But many prac­ti­cal ques­tions arise, as the fol­low­ing exam­ple shows.

Enti­ty A, a VAT-reg­is­tered Roman­ian1 com­pa­ny, is a sup­pli­er of apps to pri­vate smart device users. This activ­i­ty qual­i­fies, from a VAT per­spec­tive, as an e‑service.

Until 31 Decem­ber 2014, A charges 24% Roman­ian VAT on top of the sale price of the apps sup­plied to EU con­sumers.

Start­ing with 1 Jan­u­ary 2015, the VAT treat­ment of the sale of apps will change so that, for EU-based con­sumers, A will need to charge VAT based on the rate in force in each mem­ber state where the con­sumers are locat­ed. This means that the same app is like­ly to have a dif­fer­ent final price, depend­ing on the coun­try of the con­sumer.

If A applies the M1SS every three months, it will need to extract from its ERP sys­tem infor­ma­tion about the sales made to con­sumers in each mem­ber state and about the relat­ed VAT – so that A can com­pute and report this infor­ma­tion to the Roman­ian tax author­i­ties.

So far, things are clear. But things become less clear when one is faced with the fol­low­ing issues.

Invoicing rules

Although all mem­ber states apply the same gen­er­al frame­work, for invoic­ing, each mem­ber state has its own rules that can­not be ignored with­out being exposed to cer­tain tax risks.

M1SS does not have its own invoic­ing rules. As a result, one can rea­son­ably assume that A should issues invoic­es in accor­dance with the rules in force in each mem­ber state of con­sump­tion, which may prove dif­fi­cult to man­age.

VAT reporting and payment

First, com­pa­ny A must adjust its ERP so that it is able to auto­mat­i­cal­ly gen­er­ate the spe­cial return sub­mit­ted as part of the M1SS. For this to work, the sys­tem should be able to iden­ti­fy the mem­ber state of con­sump­tion and then the cor­rect VAT rate.

Sec­ond, A will declare and pay the VAT col­lect­ed from var­i­ous mem­ber states of con­sump­tion in Roman­ian lei, although the respec­tive VAT amounts were prob­a­bly received in a dif­fer­ent cur­ren­cy. The FOREX dif­fer­ences will like­ly affect A’s prof­itabil­i­ty.

Tax audits from other member states

It is very like­ly that A (a Roman­ian com­pa­ny) will be sub­ject to audits from the tax author­i­ties of the mem­ber states of con­sump­tion. This is a rea­son­able assump­tion con­sid­er­ing that A will be involved in the col­lec­tion of bud­get rev­enues for the respec­tive mem­ber states.

From all of the above, it fol­lows that one is faced with many chal­lenges if it wants to func­tion under the new 2015 rules. It must put in place a cus­tomer iden­ti­fi­ca­tion sys­tem to iden­ti­fy the mem­ber states of con­sump­tion. It must review its billing plat­form. It must set up the new report­ing require­ments and the VAT rates in all the mem­ber states of con­sump­tion, and so on.

The ulti­mate ques­tion is which is prefer­able, try­ing to make the M1SS work with all its short­com­ings or man­ag­ing sev­er­al VAT reg­is­tra­tions in as many mem­ber states of con­sump­tion? The answer will be dif­fer­ent for each busi­ness.

One is faced with many challenges if it wants to function under the new 2015 rules. It must put in place a customer identification system to identify the member states of consumption. It must review its billing platform. It must set up the new reporting requirements and the VAT rates in all the member states of consumption, and so on.

1
A” could be estab­lished in any mem­ber state.

2015 - Noul regim TVA pentru servicii electronice de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune

Noile reguli privind TVA pot crea o povară administrativă semnificativă pentru întreprinderile din acest sector de activitate și pot conduce la prețuri mai ridicate pentru consumatori.

Începând cu 1 ian­uar­ie 2015, în cele 28 de state mem­bre ale UE, vor intra în vigoare anu­mite mod­i­ficări ale Direc­tivei 2006/112/CE a Con­sil­i­u­lui Uni­u­nii Europene din 28 noiem­brie 2006 privind sis­temul comun al tax­ei pe val­oarea adău­gată.

Ce se schimbă?

Con­form noilor reg­uli, se va schim­ba trata­men­tul din punct de vedere TVA aplic­a­bil ser­vici­ilor elec­tron­ice, de tele­co­mu­ni­caţii, de radiod­i­fuz­i­une şi tele­viz­iune, prestate către per­soane neim­poz­abile din UE (de reg­ulă con­suma­tori). Aces­te ser­vicii vor fi supuse TVA în fiecare stat mem­bru în care sunt sta­bil­iți con­suma­torii.

În mod nor­mal, această oblig­aţie de a colec­ta TVA din fiecare stat mem­bru de con­sum ar atrage după sine oblig­aţia furni­zo­rilor de a se înreg­is­tra în scop­uri de TVA în toate statele respec­tive. Noile reg­uli însă, pre­văd de aseme­nea, un mecan­ism admin­is­tra­tiv opțion­al numit Mini One Stop Shop (M1SS).

Noul mecan­ism este menit să faciliteze admin­is­trarea oblig­ați­ilor trans­frontal­iere privind TVA în mai multe state mem­bre, per­miţân­du-le furni­zo­rilor:

  • Să folosească un sin­gur cod de înreg­is­trare în scop­uri de TVA din stat­ul mem­bru ales;
  • Să depună o declar­aţie trimes­tri­ală spe­cială în stat­ul mem­bru de înreg­is­trare în care să raporteze val­oarea ser­vici­ilor prestate (de natu­ra celor acoperite de regimul spe­cial) şi val­oarea TVA datorată în fiecare stat mem­bru de con­sum;
  • Să efectueze o plată con­sol­i­dată a TVA în stat­ul mem­bru de înreg­is­trare, urmând ca aces­ta să redis­tribuie sumele de TVA rel­e­vante fiecărui stat mem­bru de con­sum.

Mai complicat decât pare

M1SS nu pare com­pli­cat, mai ales că aces­ta a fost gân­dit ca o sim­pli­fi­care pen­tru con­tribua­bilii care activează în acest sec­tor de activ­i­tate. La o privire mai aten­tă însă, apar câte­va între­bări prac­tice, după cum rezultă din exem­plul de mai jos.

Soci­etatea A, înreg­is­trată în scop­uri de TVA în Româ­nia, este un furni­zor de apli­cații către uti­liza­tori de ter­mi­nale mobile inteligente. Această activ­i­tate real­iza­tă de A poate fi con­sid­er­ată, din punct de vedere TVA, ca o prestare de ser­vicii pe cale elec­tron­ică.

Până pe data de 31 decem­brie 2014, A aplică 24% TVA din Româ­nia asupra preţu­lui de vân­zare al apli­caţi­ilor vân­dute con­suma­to­rilor sta­bil­iţi in UE.

Începând cu 1 ian­uar­ie 2015, trata­men­tul aplic­a­bil, din punct de vedere al TVA, se va schim­ba, ast­fel încât pen­tru con­suma­torii sta­bil­iţi în UE, soci­etatea A va tre­bui să aplice TVA în funcţie de cota în vigoare în fiecare stat mem­bru unde sunt sta­bil­iţi con­suma­torii respec­tivi. Asta înseam­nă că aceeași apli­caţie va avea un preţ total, difer­it în funcţie de ţara unde se află con­suma­torul.

Dacă A va apli­ca M1SS, la fiecare trei luni, va tre­bui să extragă din sis­temul său de gestiune infor­maţii despre toate vânzările făcute către con­suma­torii din fiecare stat mem­bru UE şi despre TVA afer­en­tă, ast­fel încât să poată rapor­ta aces­te infor­maţii autorităţilor fis­cale din Româ­nia.

Până acum, lucrurile sunt clare. Aces­tea devin însă mai puţin clare atun­ci când soci­etatea A se va con­frun­ta cu urmă­toarele prob­leme:

Regulile de facturare

Deşi este ade­vărat că toate statele mem­bre aplică ace­leaşi prin­cipii gen­erale în ceea ce priveşte fac­turarea, fiecare stat mem­bru are sis­teme / reg­uli pro­prii care nu pot fi igno­rate fără a gen­era unele riscuri fis­cale.

M1SS nu are reg­uli pro­prii de fac­turare. Pe cale de con­secință, este rezon­abil să pre­supunem că soci­etatea A ar tre­bui să emită fac­turi con­form reg­ulilor sta­bilite în fiecare stat mem­bru de con­sum, ceea ce în prac­tică se poate dove­di difi­cil de ges­tion­at.

Raportarea şi plata TVA

În primul rând, soci­etatea A ar tre­bui să-și mod­i­fice sis­temul de gestiune ast­fel încât aces­ta să poată gen­era automat declar­aţia spe­cială care tre­buie depusă în cadrul regimu­lui. De aseme­nea, sis­temul tre­buie con­fig­u­rat cu atenție ast­fel încât aces­ta să poată iden­ti­fi­ca stat­ul mem­bru de con­sum și cota corec­tă de TVA.

În al doilea rând, A va declara şi plăti sumele de TVA colec­tate din statele mem­bre de con­sum în lei deşi cel mai prob­a­bil încasarea s‑a făcut într‑o mon­e­da străină. Difer­enţele de curs rezul­tate vor afec­ta prof­itabil­i­tatea lui A.

Inspecţiile fiscale din alte state membre

Este prob­a­bil ca A să fie ver­i­fi­cată de autorităţile fis­cale ale statelor mem­bre de con­sum. Aceas­ta este o prezumție rezon­abilă având în vedere că A va fi impli­cată în colectarea ven­i­turilor bugetare pen­tru statele mem­bre respec­tive.

În final, rezultă că soci­etățile care activează în acest sec­tor de activ­i­tatea se vor con­frun­ta cu multe provocări gen­er­ate de noile reg­uli în vigoare din 2015. Vor fi nevoite să pună la punct un sis­tem de iden­ti­fi­care a con­suma­to­rilor şi implic­it a stat­u­lui mem­bru de con­sum. Vor tre­bui să-și revizuiască plat­for­ma de fac­turare. Vor fi nevoite să-și con­fig­ureze noile raportări și cotele de taxă din statele mem­bre de con­sum ș.a.m.d.

După toate aces­tea, rămâne între­barea: ce este de prefer­at pen­tru o soci­etate, să încerce să aplice M1SS cu toate nea­jun­surile sale sau să admin­istreze mai multe înreg­istrări în scop­uri de TVA în tot atâtea state mem­bre de con­sum? Răspun­sul va fi difer­it pen­tru fiecare con­tribua­bil în parte.

Societățile care activează în acest sector de activitatea se vor confrunta cu multe provocări generate de noile reguli din 2015. Vor fi nevoite să pună la punct un sistem de identificare a consumatorilor şi implicit a statului membru de consum. Vor trebui să-și revizuiască platforma de facturare. Vor fi nevoite să-și configureze noile raportări și cotele de taxă din statele membre de consum ș.a.m.d.